Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS

Die Seite wird erstellt Helene-Antonia Albrecht
 
WEITER LESEN
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
katalog produktů
 Products Catalogue / Produkt katalog

   www.papiroverole.cz
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Kdo jsme
About us / Über uns

   O společnosti           Company profile            Über uns              О компании
Na trhu s papírenskými produkty  Our company has been operating     Die Firma BM plus ist am Markt   История нашей компании на
se naše společnost pohybuje    on the paper products market since   seit dem Jahr 1994 tätig und    чешском рынке бумажно-гиги-
od roku 1994. V současné době   1994. Currently, we rank among     gehört derzeit zu den größten   енической продукции начала
se řadíme mezi největší výrobce  the largest producers of industrial  Herstellern von Industriehygie-  писаться в 1994 г. В настоящее
průmyslové papírové hygieny    hygiene and paper napkins in the    neartikeln und Papierservietten  время мы относимся к числу
a ubrousků v České republice.   Czech Republic and every year we    in Tschechien. Wir betreuen un-  крупнейших    производителе
Každým rokem se nám daří na-    have managed to increase our pro-   sere Kunden nicht nur in Tsche-  промышленных бумажных
vyšovat výrobní kapacitu. Záso-  duction capacity. We have custom-   chien, sondern auch in anderen   гигиенических изделий и салфе-
bujeme zákazníky nejen u nás a   ers not only in the Czech Republic   EU-Ländern. Unser Team be-     ток в Чешской Республике, нам
na Slovensku, ale exportujeme   but also in many other EU coun-    steht zurzeit aus 55 Mitarbei-   ежегодно удается увеличивать
také do řady evropských zemí.   tries. Nowadays our team consits of  tern. Unsere Firma tätigt einen  производственные мощности.
Náš tým tvoří v současnosti 55   55 co-workers. The company’s an-    Umsatz in der Höhe von 8 Mio.   Мы снабжаем нашей продукцией
zaměstnanců. Dosahujeme ob-    nual turnover is about 8 mil. €.    Euro.               клиентов не только в нашей
ratu cca 200 mil. Kč.                                            стране и в Словакии, но и экспор-
                                                       тируем ее в другие европейские
                     Our mission            Unsere Mission          страны. Наш коллектив в насто-
  Naše poslání          To become an important producer    Ein bedeutender Hersteller und
                                                       ящее время состоит из 55 ра-
                                                       ботников. Наш годовой оборот
Stát se významným producen-    of paper goods in Central Europe,   Händler von Hygiene-Produk-
                                                       составляет около 8 млн. €.
tem papírenských výrobků ve    which offers quality products with a  ten in Mittel- und Osteuropa zu
Střední Evropě, který nabízí    well respected name. Our aim is to   werden und unseren Kunden
kvalitní výrobky a má dobré res-
pektované jméno. Pracujeme na
                  become a brand which is commonly
                  associated with honest products at
                                     qualitativ hochwertige Produkte
                                     unter einer angesehenen Marke
                                                         Наша миссия
tom, aby se naše značka stala   affordable prices and an excellent   anzubieten. Ein weiteres Ziel   Стать крупным производителем
synonymem pro poctivé výrobky   customer care.             besteht darin, der Zufriedenheit  бумажных изделий с хорошим
za dostupnou cenu s dokonalou                       unserer Kunden und auch deren   имиджем в центральноевропей-
péčí o zákazníka.                             anspruchsvollen Anforderungen   ском масштабе, предлагающим
                                     im Bereich des Hygiene-Papiers   качественные изделия. Мы стре-
                                     nachzukommen.           мимся к тому, чтобы наш бренд
                                                       и впредь оставался синонимом
                                                       добросовестно изготовленных
                                                       изделий по доступной цене,
                                                       а также безупречной заботы о
                                                       óклиенте.
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Oslavili jsme 25. výročí
We celebrated the 25th anniversary / Wir feierte das 25-jährige Jubiläum

  Jak vzpomínáte na své začátky?             Získávání surovin k výrobě papírenských produktů
  Začátky naší společnosti byly z dnešního pohledu    si laici spojují s kácením stromů. Objasníte nám, jak
  až úsměvné - bez peněz, bez zkušeností, jen nadšení   v této oblasti pracuje Vaše společnost?
  a práce. Zboží tehdy chodilo vagóny.          Surovinu pro naše produkty, tedy papír v kotouči,
  Ty jsme si nechali zasílat v neděli, abychom je mohli  kupujeme od výrobců papíru z 5 zemí Evropy.
  v klidu vyložit a nehrozilo žádné stojné nebo penále.
  Náš první kamion byl přívěsný vozík za Škodou 105    K výrobě hygienických produktů používáme papír
  a další podobné story.                 ze 3 úrovní:

  V roce 2006 zničil Váš provoz požár...         a) Šedý a barevný recyklovaný papír, většinou
  Rok 2006 byl pro nás hodně tvrdý, vždyť během pár    jednovrstvý, s gramáží 30 g/m², se vyrábí ze starých
  hodin jsme přišli o výrobně-skladovací prostory     novin, časopisů, knih a kartonů.
  (3 800 m²), ze kterých se nic nezachránilo.       Při jeho prvovýrobě vzniká nejvíce odpadu.
  Ne náhodou se požár přihodil z neděle na pondělí    Vyrábí se z něho šedý TP Jumbo, šedé a zelené
  cca v 1 hodinu ráno. Viník nebyl nikdy odhalen.     ZZ ručníky a další produkty.
  Během 1 týdne jsme však již pracovali dál, pronajali
  si pouze sklad a za 2 roky jsme se opět vrátili     b) Bělený i barevný „Tissue recykl“ se vyrábí 1-vrstvý
  k výrobě.                        až 3-vrstvý, od gramáže 16 g/m², a k jeho výrobě
  V tu dobu nám výrazně pomohli někteří naši       se používají bílé a barevné odřezky z tiskáren
  dodavatelé a hlavně zákazníci, kteří věřili       a kartonážek. Odpadu je podstatně méně
  v kontinuitu a naši solidnost.             a nedochází k tak významnému zatížení životního
                              prostředí. Nejvýznamnějším výrobcem v Evropě je
     Náš první kamion byl „ přívěsný          Itálie. Vyrábí se z něj v podstatě veškeré produkty
       vozík za Škodou 105“.             papírové hygieny.

                              c) Celulózové papíry, vyráběny z celulózy (buničiny)
  Kolika lidem momentálně dáváte práci a na co jste    jsou nejkvalitnější materiály na výrobu tissue hygi-
  nejvíce hrdí?                      enických papírů. Buničina se vyrábí v celulózkách
  V naší společnosti pracuje nyní celkem 55 lidí,     skutečně ze dřeva , ale to je k tomu již plánovaně
  včetně majitelů. Hrdí jsme na tradici, na své skvělé  předurčeno a dochází k jeho pravidelné obnově -
  kolegy a na to, že se dokážeme poprat          výsadbě, podobně jako je tomu i při výrobě nábytku.
  s přicházejícími výzvami.                Výrobky z celulózy jsou nejkvalitnější a životní
                              prostředí je při výrobě zatěžováno nejméně.
                                                 Zdeněk Matela
                                             zakladatel / founder / der Gründer

    55+
    STARÁ SE O VÁS TÝM
                                12+
                                TRHŮ PO CELÉ EVROPĚ
    A team takes care of you.                Markets across Europe.
    Unser Team kümmert sich um Sie.             Märkte in ganz Europa.

    200+
    ARTIKLŮ MÁME TRVALE SKLADEM
                                €8M+
                                V ROČNÍM PRODEJI
    We have items permanently in stock.           In annual sales.
    Wir haben Artikel stets auf Lager.           Im Jahresumsatz.

                                                               1
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
PAPER MANUFACTURING

  Hodnoty společnosti
  Company Values / Unternehmenswerte

     HRDOST             OTEVŘENOST             ODPOVĚDNOST               SPOLEHLIVOST
      Pride / Stolz          Fairness / Offenheit      Responsibility / Verantwortung    Reliable company / Verlässlichkeit
Jsme nositeli jména, které se za   Snažíme se být profesionály -   Záleží nám na dobrých vztazích s    Principy našeho fungování jsou po-
25 let působení na trhu stalo za-   poskytování kvalitních služeb je  okolím. Chráníme životní prostředí   staveny na slušnosti, poctivosti a
vedenou značkou pro obchodníka    pro nás standardem. Zajímáme    a chováme se k němu odpovědně.     pokoře. Důvěryhodnost je pro nás
a producenta výrobků papírové     se aktivně o potřeby našich zá-  Aktivně podporujeme obecně pro-    klíčová. Náš úspěch jde ruku v ruce
hygieny. Chováme se vždy tak,     kazníků, obchodních partnerů,   spěšné projekty a jednotlivce.     s pracovitostí našeho týmu.
abychom šířili dobré jméno naší    zaměstnanců a reagujeme na
společnosti. Vážíme si spojení kva-  ně. Vstřícná, slušná a otevřená  We care about good relationships    The principles of our functioning
litního týmu, zázemí a disponence   komunikace nám pomáhá budo-    with the surroundings. We protect   are based on decency, honesty
moderní technologie, která nám    vat pevné a dlouhodobé vztahy.   the environment and we treat it    and humility. Credibility is key to us.
umožňuje dokonale obsloužit zá-                     responsibly. We actively support    Our success goes hand in hand
kazníka.               We strive for professionalism   charitable projects and individuals.  with the hard work of our team.
                   and quality – that is our stan-
We bear a name that within      dard. We are actively interested  Gute Beziehungen mit Menschen     Die Prinzipien unseres Unterne-
25 years of its market presence    in the needs of our customers,   in unserer Umgebung sind uns      hmens basieren auf Anstand, Ehrli-
has become an established brand    business partners, employees    wichtig. Wir arbeiten umweltfreun-   chkeit und Demut. Glaubwürdigkeit
for a trader and a paper hygiene   and respond to them. Helpful,   dlich und wir gehen mit der Umwe-   heißt eine Schlüsselbedeutung für
products producer. Our objective   decent and open communicati-    lt verantwortungsbewusst um. Wir    die Firma BM plus. Unser Erfolg
is to establish a good reputation.  on helps us to build strong and  unterstützen regelmäsig gemein-    geht Hand in Hand mit der harten
We appreciate our professional    long-term relationships.      nützige Projekte und Einzelperso-   Arbeit unseres Teams.
team, facilities and modern tech-                    nen.
nology which allow us to meet our   Der profesionelle Zugang zu
clients’ needs.            unseren Kunden ist uns sehr
                   wichtig. Wir sind aktiv an den
Wir tragen den Namen, der sich    Bedürfnissen unserer Kunden,
seit 25 Jahren der Marktpräsenz    Geschäftspartner und Mitarbei-
zu einer etablierten Marke für    ter interessiert und wir reagie-
Händler und Hersteller von Papi-   ren prompt auf diese Anforde-
erhygieneprodukten entwickelte.    rungen. Hilfreiche, anständige
Wir setzen uns immer dafür ein,    und offene Kommunikation hilft
den guten Namen unseres Un-      uns, starke und langfristige Be-
ternehmens bekannt zu machen.     ziehungen aufzubauen.
Wir schätzen die Kombination aus
qualitativ hochwertigem Team,
Arbeitsumgebung und der Nutzu-
ng der verfügbaren modernsten
Technologie, die uns es ermöglicht,
die optimalen Dienstleistungen für
unsere Kunden zu gewährleisten.

2
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Obsah
Content / Inhalt
Sortiment pro hygienu a úklid / Hygiene & Cleaning Supplies / Sortiment für Hygiene und Reinigung

 Skládané ručníky Z-Z (V), N        Folded Hand Towels V, N          Falthandtücher V, N               11
 Toaletní papíry Jumbo           Toilet Papers Jumbo            Toilettenpapier Jumbo             13
 Ručníky v roli, automatické dávkování   Hand Towel Rolls AUTOCUT         Handtuchrollen AUTOCUT             15
 Ručníky v roli               Hand Towel Rolls             Handtuchrollen                 17
 Průmyslové role              Industrial Rolls             Industrielle Rollen              19
 Toaletní papíry malospotřebitelské     Toilet Papers for Households       Toilettenpapier für Kleinverbraucher      21
 Hygienické a kosmetické kapesníčky     Handkerchiefs and Facial Tissues     Taschentücher und Kosmetiktücher        23
 Kuchyňské role               Kitchen Towels              Küchenrollen                  24
 Ubrousky                  Napkins                  Servietten                 26 - 29
 Mýdla a pěny                Liquid Soap and Foam Soap         Flüssig- und Schaumseife            31

Zásobníky a dávkovače / Dispensers / Spender

 Zásobníky na skládané ručníky ZZ (V), N  Folded Hand Towels Dispensers V, N    Spender für Falthandtücher V, N        10
 Zásobníky na TP Jumbo           Jumbo Toilet Papers Dispensers      Spender für Toilettenpapier Jumbo       12
 Zásobníky ručníků v roli s automatickým Hand Towel Rolls Dispensers - AUTO-     Spender für Rollenhandtücher          14
 dávkováním - AUTOCUT          CUT                     - AUTOCUT
 Zásobníky na ručníky v roli        Hand Towel Rolls Dispensers - Center-   Spender für Rollenhandtücher mit        16
 se středovým odvíjením           feed                   Innenabrollungs
 Zásobník na průmyslové role        Industrial Rolls Dispenser        Spender für Industrierollen          18
 Zásobníky na TP malospotřebitelské     Small Toilet Papers Dispensers      Toilettenpapierspender für kleinen       20
                                           Verbrauchen
 Zásobníky na papírové kapesníčky      Facial Tissues Dispensers         Spender für Kosmetiktücher           22
 Zásobník ubrousků             Napkins Dispenser             Serviettenspender               25
 Dávkovače mýdla a pěny           Liquid Soap and Foam Soap Dispensers   Spender für Flüssig- und Schaumseife      30
 Příslušenství - doplňkový sortiment    Accessories - Additional assortment    Zubehör - zusätzliches Sortiment      32-33

Balení
Package / Packung
                     Label / Markierung Produkt

                                                   Product Code / Code des Produkts

  Brand / Produktbezeichnung

                                                    Parameters / Parameter

   Product Name / Produktname

                                                    EAN Code / EAN Code
       Producer / Hersteller
                              Eco-labeling / Umweltzeichen

                                                                      3
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Proč si nás vybrat?
  Reasons to choose our company? / Warum sollten Sie sich für unsere Firma entscheiden?

       Nabízíme kompletní papírový program
     prostředků osobní i sanitární hygieny + hygienické systémy (zásobníky)
               = UCELENÝ HYGIENICKÝ SERVIS.
     We offer a complete paper program of personal and sanitary hygiene + hygiene systems (dispensers)
                      = COMPLETE HYGIENE SERVICE.
     Wir bieten ein komplettes Papierprogram an Personen- + Sanitärhygiene, Hygienesysteme (Spender)
                      = KOMPLETTER HYGIENESERVICE.

  PROČ MY:
  WHY US: / WARUM WIR:

       Produkty na míru.                    Rozvoz po celé ČR.

       Bespoke goods.                     Distribution throughout the Republic.
       Maßgeschnittene Produkte.                Lieferung in ganz Tschechien.

       Dostupnost výrobků skladem.               Garance stabilní kvality díky vlastní lince.

       Products available in stock.              Stable quality guaranteed thanks to our
       Produkte auf Lager verfügbar.              own production line.
                                   Ständige Qualitätsgarantie dank unserer
                                   Produktionslinie.

      jsme tradiční český výrobce,
      we are a traditional Czech manufacturer, / wir sind ein traditioneller tschechischer
      Hersteller,
      nabízíme ucelený hygienický servis,
      we offer a complete hygienic service, / wir bieten einen kompletten hygienischen Service,

      garantujeme dlouhodobě stabilní kvalitu,
      we guarantee long-term stable quality, / wir garantieren langzeitstabile Qualität,

      pravidelně investujeme do výrobních technologií,
      we regularly invest in production technologies,
      wir investieren regelmäßig in Produktionstechnologien,
      výroba produktů se speciálními parametry a požadavky.
      production of products with special parameters and requirements.
      Herstellung von Produkten mit speziellen Parametern und Anforderungen.

4
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Řešení pro každého
 Solutions for everyone / Lösungen für alle
                                             Health care
                                           Gesundheitsvorsorge
               Industry / Industrie
                                           Zdravotnictví
                 Průmysl

                             Fitness a spa
                              Fitness & Spa

       Úklid
                                                        Hotely
    Cleaning / Reinigung
                                                         Hotels

                 Bars & Cafes
                                        Offices / Büros
               Bary a kavárny
                                        Kanceláře
    Dílny
                                                       Školy
Workshops / Werkstätten
                           Restaurace                      Schools / Schule

                            Restaurants

 Úrovně kvality
 Quality levels / Qualitätsniveau

  EXCLUSIVE       Výrobky nejvyšší kvality splňující očekávání zákazníků svou výjimečnou
             jemností, měkkostí a absorpcí. Znamenají také nižší spotřebu
             a komfort pro uživatele.
             The highest quality products that meet the expectations of extraordinary fineness, softness
             and absorption. They feature lower consumption and greater comfort.
             Die Produkte der höchsten Qualität, die die Erwartungen von außenordentlicher Feinheit, Weichheit
             und Absorptionsfähigkeit erfüllen und gleichzeitig kleineren Verbrauch und mehr Komfort bieten.

  PLUS          Výrobky vyznačující se dobrou absorpcí a vynikajícím poměrem cena/výkon.
             Products with a good absorption and an excellent price-performance ratio.
             Produkte zeichnen sich durch gute Absorption und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
             aus.

  STANDARD        Univerzální výrobky pro každodenní použití a místa, kde je cena základním
             kritériem.
             Standard products for everyday use. The price is the basic criterion.
             Universalprodukte für den täglichen Gebrauch und Orte, wo der Preis das grundlegende Kriterium
             darstellt.

                                                               5
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
Nová kolekce             zásobníků
  New Collection of Dispensers / Neue Spenderkollektion

  NAŠE ZÁSOBNÍKY USNADŇUJÍ PRÁCI:
  OUR DISPENSERS FACILITATE YOUR WORK: / UNSERE SPENDER ERLEICHTERN DIE ARBEIT:

     snadné doplňování zajišťuje pohodlnou a rychlou obsluhu,
     easy refilling ensures comfortable and fast operation,
     einfaches Nachfüllen ermöglicht komfortable und schnelle Bedienung,
     kvalitní provedení zaručuje snadnou údržbu,
     Quality design ensures easy maintenance,
     hochwertige Produktausführung garantiert einfache Wartung,

     vysoká kapacita zásobníků zajišťuje méně časté doplňování a šetří náklady na personál,
     the high capacity of the dispensers ensures less frequent refilling and saves personnel costs,
     hohe Spenderkapazität reduziert die Frequenz der Nachfüllungen und spart Personalkosten,

     krokované dávkování snižuje náklady na spotřebu,
     step-by-step dosing reduces consumption costs, / die Schrittdosierung senkt die Verbrauchskosten,

                                   široká a ucelená řada zásobníků nabízí
                                   hned několik variant kombinací
                                   pro vaši provozovnu,
                                   the wide and comprehensive range of
                                   dispensers offers several variations of
                                   combinations for your facility,
                                   das breite und umfassende Angebot
                                   an Spendern bietet verschiedene
                                   Kombinationsmöglichkeiten für Ihren
                                   Betrieb,

                                   robustnost provedení brání
                                   mechanickému poškození.
                                   the robustness of the design prevents
                                   mechanical damage.
                                   das robuste Design verhindert
                                   mechanische Beschädigung.

6
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
090721
  090720

                                  090711  090712
                         090713

Kolekce NEREZ
Collection STAINLESS STEEL / Kollektion Edelstahl

      Vytváří velmi estetický dojem.
      It creates a very aesthetic impression.
      Dabei entsteht ein sehr ästhetischer Eindruck.

      Čistý a moderní design s nerezovým povrchem.
      Clean and modern design with stainless steel surface.
      Sauberes und modernes Design mit Edelstahloberfläche.

      Mechanická odolnost je samozřejmostí.
      Mechanical resistance is a matter of course.
      Mechanische Beständigkeit ist selbstverständlich.

             Uzamykací systém, jeden klíč pro všechny.
             Locking system, one key for all.
             Schließsystem, ein Schlüssel für alle.

                                           7
Katalog produktů - www.papiroverole.cz - BM PLUS
090705
               090732

  090701

                        090724

                                            090704

  Kolekce MODERN
  Collection MODERN / Kollektion MODERN

        Zaoblené tvary redukují usazování prachu.
        Rounded shapes reduce dust build-up.
        Abgerundete Formen reduzieren die Staubbildung.

        Funkční vzhled v moderním pojetí.
        Smooth and functional appearance in a modern concept.
        Funktionsgestaltung in einem modernen Konzept.

            Díky průhlednému provedení ihned vidíte stav
            náplně a máte spotřebu pod kontrolou.
            Thanks to the transparent design, you can immediately see
            the filling level and control the consumption.
            Dank dem transparanten Design können Sie den aktuellen
            Füllstand sofort beobachten und den Verbrauch kontrollieren.

8
090719

 090706
 /090708
                            090702
                     090729
                                       090717
        090722                                        090718
       /090723

Výrobky z kolekce Modern jsou v matném provedení pro snažší údržbu.
Modern products are in matte finish for easier maintenance.
Die Produkte aus der Kollektion Modern in der Mattausführung für leichtere Wartung stehen Ihnen zur Verfügung.

                    Jednorázové náplně nebo možnost doplnění.
                    Disposable cartridge or refill.
                    Einwegnachfüllungen oder Nachfüllmöglichkeit.

                                    Snadné dávkování.
                                    Easy dosing. / Einfache Dosierung.

                    Úsporné dávkování po útržcích.
                    Economical sheet-for-sheet dispensing system.
                    Sparsame Einzelstückdosierung.

                                                         9
Zásobníky na skládané ručníky zz(v), n
   Folded Hand Towels Dispensers V, N / Spender für Falthandtücher V, N
                                  Dávkování po útržcích
                                  - snižuje spotřebu a šetří Vám náklady.
                                  One-at-a-time dispensing system – reduces consumption
                                  and saves your costs.
                                  Die schnipselweise Dosierung – reduziert den Verbrauch
                                  und spart Ihre Kosten.
                                  Hygienické řešení
                                  - dotýkáte se vždy pouze jednoho útržku.
                                  Hygienic solution - you only touch one piece
                                  at a time.
                                  Hygienische Lösung – Sie berühren immer nur ein
                                  Einzelblatt.

                                       Snadné použití i pro naše nejmenší.
                                       Easy to use even for our little ones.
                                       Einfacher Gebrauch auch für unsere Kleinsten.

                                              Vysokokapacitní
                                                systém

                                               = až   600
                                               papírových
                                                ručníků
                                                 High-capacity system
                                               = up to 600 paper towels.
                                                Hochleistungs-System
    090712
                                              = bis zu 600 Papierhandtücher.

                 090704
                             090705

   Atraktivní design v různých provedeních.
   Attractive and variable designs. / Atraktives Design in verschiedenen Ausführungen.

                                      cm       kg    no.    no.

     090712  ZZ (V) Fold paper Dispenser      metal    34,0x27,5x12,5   1,83    1    12/

     090704  N Fold paper Dispenser         ABS    38,0x27,8x11,0   0,74    1    6/

     090705  ZZ (V) Fold paper Dispenser       ABS    23,0x28,0x16,0   0,61    1    8/

10
Skládané ručníky zz(v), n
Folded Hand Towels V, N / Falthandtücher V, N
                                  V (Z-Z)          N

  040124

                             Široký výběr kvality.
                             Wide quality choice.
                   040119        Eine große Auswahl an Qualitätsprodukten.

                             Laminované varianty zaručí ještě
                             vyšší absorpční schopnosti.
  040106
                             Laminated variants guarantee even higher absorption
                             properties. / Laminierte Varianten garantieren noch
                             höhere Absorptionseigenschaften.

                             Výrazná ražba zvyšuje uživatelský komfort.
                 040104
                             Significant stamping increases user comfort.
                             Signifikante Prägung erhöht den Benutzerkomfort.

                              GLU
                                E

 EXCLUSIVE                               cm   no.   no.     no.  no.

 040124   Z-Z primaSOFT 3000  Extra   cellulose       24x21  2   150   20/    36

 040110   Z-Z primaSOFT 3200  Extra   cellulose       25x23  2   160   20/    32

 040111   Z-Z primaSOFT 4000  Extra   cellulose       24x21  2   200   20/    36

 040203   N 4000        Extra   cellulose       22x22,5  2   200   20/    40

 PLUS
 040108   Z-Z 5000             recycled   X    24x23   1   250   20/    32

 040119   Z-Z primaSOFT 3000        recycled        23x21  2    150   20/    40

 STANDARD
 040104   Z-Z primaSOFT 5000        recycled   X    25x23  1   250   20/    32

 040106   Z-Z primaSOFT 5000        recycled   X    25x23  1   250   20/    32

 040115   Z-Z 5000             recycled   X    25x23  1   250   20/    32

 040116   Z-Z 5000             recycled   X    25x23  1   250   20/    32

 040112   Z-Z 9,5 kg            recycled   X    25x23  1   cca 210  20/    32

 040113   Z-Z 9,5 kg            recycled   X    25x23  1   cca 210  20/    32

                                                        11
Zásobníky na toaletní papíry Jumbo
   Jumbo Toilet Papers Dispensers / Spender für Toilettenpapier Jumbo

    Určené pro místa s velkým počtem návštěvníků.
    Designed for places with a large number of visitors.
    Konzipiert für Orte mit großer Besucheranzahl.

    Extra vysoká kapacita a nízké nároky na údržbu.
    Extra high capacity and low maintenance.
    Extra hohe Kapazität und niedrige Wartungsansprüche.

        Zuby pro snadnější odtržení.
        Teeth for easier detachment.
        Kerbe zum leichteren Abtrennen.

                                              MAXIMALIZUJTE
    Jednoduché doplnění a snadná kontrola stavu náplně díky                  výdrž díky
    transparentnímu provedení nebo průhlednému okénku.                     délkám rolí
    Easy refilling and easy filling status check through transparent design
    or a transparent window.                             a MINIMALIZUJTE
    Einfaches Nachfüllen und einfache Füllstandskontrolle dank der trans-
    parenten Ausführung oder transparentem Fenster.                    náklady
                                               na výměnu
                                            MAXIMIZE endurance through roll lengths
                                              and MINIMIZE replacement costs.
                                             MAXIMIEREN SIE die Nutzungsdauer
                                            dank Rollenlängen und MINIMIEREN SIE
                                                die Austauschkosten.

                       090702
                                      090711
       090717

                                           cm       kg     no.    no.

   090717  Jumbo toilet paper Dispenser  24-28 cm       ABS      40,0x36,5x14,0   0,94     1    4/

   090702  Jumbo toilet paper Dispenser  18-23 cm       ABS      27,8x25,7x13,6   0,66     1    8/

   090711  Jumbo toilet paper Dispenser  18-20 cm       metal     22,5x22,5x13,0   0,94     1    12/

12
Toaletní papíry Jumbo                                          Široká nabídka variant a délky.
Toilet Papers Jumbo / Toilettenpapier Jumbo                               Wide range of variants and lengths.
                                                     Breites Spektrum an Varianten und Längen.

   010305                     010317          010206                        010101

  EXCLUSIVE                                   cm      m       no.      max.
                                                              cm
                                                                   no.   no.

  010319    Jumbo primaSOFT 190         Extra    cellulose   9x24      120       2      6,0/19  6/115  690

  010306    Jumbo primaSOFT 230         Extra    cellulose   9x24      180       2    6,0/23    6/80   480

  010321    Jumbo primaSOFT 280         Extra    cellulose   9x24      260       2    6,0/28    6/48   288

  010304    Jumbo 190              Extra    cellulose   9x24      100       2      6,0/19  6/115  690

  010305    Jumbo 260              Extra    cellulose   9x24      220       2    6,0/26    6/48   288

  010307    Jumo primaSOFT Mini Lux       Extra    cellulose   9x24      180       2      6,0/19  6/115  690

  010309    Jumo primaSOFT Maxi Lux       Extra    cellulose   9x24      360       2    6,0/26    6/48   288
         Jumbo primaSOFT
  010317                      Extra    cellulose   12x24     205       2      6,0/19  6/90   540
         - centerfeed*
  010312    Jumbo Kiddy             Extra    cellulose   10x24      90       2      3,8/12  12/108  1296
* Možnost středového i vnějšího odvíjení. / The possibility of central and external unwinding. / Möglichkeit der Zentral- und Außenabwicklung.

  PLUS
  010205    Jumbo primaSOFT 190               recycled   9x24      120       2      6,0/19  6/115  690

  010206    Jumbo primaSOFT 230               recycled   9x24      175       2    6,0/23    6/80   480

  010204    Jumbo primaSOFT 260               recycled   9x24      230       2    6,0/26    6/48   288

  010207    Jumbo primaSOFT 280               recycled   9x24      257       2    6,0/28    6/48   288

  STANDARD                                          kg/m

  010101    Jumbo primaSOFT 190               recycled   9x28    0,51/175**     1      6,0/19  6/115  690

  010102    Jumbo primaSOFT 230               recycled   9x28    0,74/235**     1    6,0/23    6/80   480

  010103    Jumbo primaSOFT 280               recycled   9x28    1,10/375**     1    6,0/28    6/48   288

  010106    Jumbo primaSOFT 260               recycled   9x28    0,94/282**     1    6,0/26    6/48   288

  010109    Jumbo 190                    recycled   9x28    0,41/120**     1      6,0/19  6/115  690

  010110    Jumbo 230                    recycled   9x28    0,60/180**     1    6,0/23    6/80   480

  010111    Jumbo 280                    recycled   9x28   0,88/265**      1    6,0/28    6/48   288
** Návin role je pouze orientační. / The Length of the roll is only indicative. / Die Länge der Rolle ist nur indikativ.
                                                                          13
Zásobníky ručníků v roli
   s automatickým dávkování                             - AUTOCUT
   Hand Towel Rolls Dispensers - AUTOCUT / Spender für Rollenhandtücher - AUTOCUT

    Dávkování pouze jednoho útržku.
    Dispenses only one sheet. / Einzelblattdosierung.

    Nadstandardní kapacita zajišťuje méně
    časté doplňování rolí.
    Above-standard capacity ensures less frequent refills.
    Extrakapazität reduziert die Frequenz der Rollenachfül-
    lungen.
                                      Ušetříte
    Snadná údržba a čištění.
                                      = až
                                     80%
    Easy maintenance and cleaning.
    Einfache Wartung und Reinigung.

    Atraktivní vzhled.
    Attractive look. / Attraktives Design.               nákladů
                                     při utírání

                                        You save
                                   = up to 80% on wiping costs.
                                  Ersparnis bis zu 80% der Kosten
                                      beim Abwischen.

             090720

                         090732                       090701

   Automatické dávkování ručníku - senzorem.           Automatické dávkování ručníku - manuálně.
   Automatic towel dispensing - sensor.             Automatic towel dispensing - manually.
   Automatische Handtuchabgabe - sensorgesteuert.        Automatisches Handtuchabgabe - manuell betätigt.

                                      cm       kg     no.  no.

          AUTOCUT paper Dispenser
     090720                      metal   41,0x24,5x35,0    6,90     1   4/
          - sensor, max. 200 mm
          AUTOCUT paper Dispenser
     090732                      ABS    34,0x28,7x34,0    2,63     1   4/
          - sensor, max. 200 mm
          AUTOCUT paper Dispenser
     090701                      ABS    38,5x30,5x22,5    2,38     1   4/
          - manual max. 200 mm

14
Ručníky v roli, automatické dávkování
   Hand Towel Rolls AUTOCUT / Handtuchrollen AUTOCUT

      Nejvyšší kvalita provedení.                                          Bez chemických příměsí.
      Highest quality.                                                Without chemical additives.
      Höchste Ausführungsqualität.                                          Ohne chemische Zusätze.

      Velmi pevné za mokra.                                             Ekologický a šetrný.
      Very strong while wet.                                             Environmentally friendly.
      Nassfest.                                                   Umweltfreundlich.

      Komfortní a savé.                                                80% Craft 20% celulóza.
      Comfortable and absorbent.                                           80% Craft 20% cellulose.
      Komfortabel und saugfähig.                                           80% Craft 20% Zellulose.
                               020402                 020407

                                          GLU
                                            E

                                                               no.
  EXCLUSIVE                                           cm       m             max.
                                                                      cm
                                                                             no.        no.

  020402     ROLL AUTOMATIC 150        Extra     cellulose          19,5/ 17     150      2     3,8/17     6/50        300

  020404     ROLL AUTOMATIC 150        Extra     cellulose          21/ 17      150      2     3,8/17     6/50        300

  020406     ROLL AUTOMATIC 304 TAD      Extra     cellulose     X     20/ 20      304      1     3,9/20     6/48        288

  020410     ROLL AUTOMATIC 165 TAD      Extra     cellulose     X     20/ 15      165      1     3,9/15     6/72        432

  020411     ROLL AUTOMATIC 270 TAD      Extra     cellulose     X     20/ 19      270      1     4,6/19     6/48        288

  020412     ROLL AUTOMATIC 350 TAD      Extra     cellulose     X     20/ 20      350      1     3,9/20     6/48        288

  STANDARD
          ROLL AUTOMATIC 240
  020407                            recycled     X     20,3/ 19     240      1     4,6/19     6/48        288
          CraftEco

                       Používání papírových ručníků     Use of paper towels reduced the num-  Verwendung von Papiertücher reduziert die Men-
        -77%             snižuje množství bakterií na rukou  ber of bacteria on the hands by 77 %.  ge von Bakterien auf den Händen um 77%.
                       o 77 %.
                                         Hand dryers with nozzles increase    Lufttrockner mit Luftdüsen erhöhen die Bakteri-
   15%                  Vysoušeče s tryskou zvyšují počet  the number of bacteria on the hands   enanzahl auf den Händen um 15%.
                       bakterií na rukou o 15 %.      by 15 %.
   254%                                                        Heißlufttrockner erhöhen die Bakterienanzahl
                       Horkovzdušné vysoušeče zvyšují    Hot air dryes increase the number of  auf den Händen um ca. 254%.
                       počet bakterií na rukou o 254 %.   bacteria on the hands by 254 %.

-100,00%  0,00%  100,00% 200,00% 300,00%

      TAD technologie poskytuje maximální komfort při utírání, minimalizuje ztráty a plýtvání.
      TAD technology provides maximum wiping comfort and minimizes waste and dissipation.
      Die TAD-Technologie bietet maximalen Abwischkomfort und minimiert Verluste und Verschwendung.

                                                                                         15
Zásobníky na ručníky v roli
   se středovým odvíjením
   Hand Towel Rolls Dispensers - Centerfeed
   Spender für Rollenhandtücher mit Innenabrollungs

    Ideální řešení pro profesionální prostředí,
    kde je zapotřebí utírání rukou i povrchů.
    Ideal for professional environments, where wiping of hands and surfac-
    es is needed. / Für profesionelle Arbeitsumgebungen, wo das Abwischen
    von Händen und Oberflächen notwendig ist.

    Vhodný do kuchyní, potravinářských
    provozů, na toalety apod.
    Suitable for kitchens, food shops, toilets, etc..
    Geeignet für Küchen, Lebensmittelbetriebe, Toiletten
    usw..
                                            Snižuje
    Snadná obsluha jednou rukou.                          spotřebu
    Easy one-handed operation. / Einfache Einhandbedienung.
                                           papírových
                                           ručníků = až
                                         o 35%
                                         Reduces consumption
                                       on paper towels = up to 35%.
                                       Reduzierung des Verbrauchs
                                      von Papiertüchern = um bis zu 35%.

                                 Uzamykatelný.
                                 Lockable. / Abschließbarer Spender.

                                 Dávkování potřebného množství.
       090729                       Dispensing of required amount.
                                 Dosierung der benötigten Menge.

                                        cm      kg     no.   no.

        Hand towel rolls Dispenser - center-
   090729                          ABS    32,0x25,0x22,0    1,18    1   6/
        feed, to over teeth, max. 200 mm

16
Ručníky v roli
Hand Towel Rolls / Handtuchrollen

              020104                   020203

 Pro víceúčelové každodenní použití od stírání kapalin po utírání rukou.
 For multi-purpose everyday use, from wiping liquids to hand wiping.
 Für den alltäglichen Mehrzweck-Einsatz vom Abwischen von Flüssigkeiten bis zum Abwischen von Händen.

 Extra savé, pevné za mokra, ideální pro úklid, čištění a leštění.
 Extra absorbent, wet-strength, ideal for cleaning and polishing.
 Enorm saugfähig, nassfest, ideal für Aufräumung, Reinigung und Polieren.

 EXCLUSIVE                          cm   m     no.  max.
                                            cm
                                                no.   no.

 020104  MIDI 65          Extra  cellulose  19,5x24  65     2   6,0/13  12/50  600

 020211  MAXI 110          Extra  cellulose  19,5x24  110    2   6,0/18  6/50  300

 PLUS
 020103  MIDI 65               recycled  19,5x24  65     2   6,0/13  12/50  600

 020203 MAXI 155                recycled  19,5x24  155    2   6,0/19  6/50  300

 020208 STEPBYSTEP 300             recycled  19x33   300    1   6,0/19  6/48  288

 Možnost středového i vnějšího odvíjení.
 The possibility of central and external unwinding.
 Möglichkeit der Zentral- und Außenabwicklung.

   Postup vyjmutí dutinky.
   Tube removal procedure.
   Verfahren beim Herausnehmen der Hülse.

                                                       17
Zásobník na průmyslové role
   Industrial Rolls Dispenser / Spender für Industrierollen

                                  Lze snadno doplňovat.
                                  Easy to refill.
                                  Frei befüllbar.

                                  Dávkování je bezpečné a spolehlivé.
                                  Dosing is safe and reliable.
                                  Dosierung ist sicher und zuverlässig.

                                  Volně stojící s koly pro rychlou manipulaci.
                                  Free-standing with wheels for quick handling.
                                  Freistehender Spender mit Rädern für schnelle Handhabung.

                              Pro dílny a průmyslové prostory.
                              For workshops and industrial premises.
                              Für Werkstätten und Industrieräume.

                              Polykarbonátové zuby pro snadnější odtržení.
                              Polycarbonate teeth for easier detachment.
                              Kerbe aus Polycarbonat erleichtern das Abtrennen.

     090719

                                             cm     kg    no.   no.

       Industrial rolls Dispenser, floor standing
   090719                              ABS      91,0x51,5x47,0  3,30   1   4/
       max. 400 mm

18
Průmyslové role
Industrial Rolls / Industrielle Rollen
          Na utírání vody, olejů, rozpouštědel a čistících prostředků.
          For wiping water, oils, solvents and detergents.
          Geeignet für das Abwischen von Wasser, Ölen und Reinigungsmitteln.

                                  Široké spektrum použití.
                                  Wide range of applications.
                                  Breites Anwendungsspektrum.

          020503                    020303

 PLUS                           cm     m   no.   max.
                                            cm
                                                 no.  no.

  020502 IR II                recycled  24x24    290   2   6,0/25  2/54   108

  020503 IR III                recycled  37,5x24   380   2   6,0/27  1/72   72

  020505 IR V                 recycled  37,5x24   288   3   6,0/28  1/72   72

  020303 BIG 380               recycled 28,5x24    380   2   6,0/26  1/84   84

      Nezanechávají vlákna na stíraném povrchu.
      Do not leave fibers on the wiped surface.
      Hinterlassen keine Fasern auf der abgewischten Oberfläche.

      Vysoká absorpční schopnost.
      High absorbency.
      Hohe Saugfähigkeit.

      Při utírání nevytváří prach.
      Does not emit dust during cleaning.
      Beim Abwischen bildet sich kein Staub.

                                                       19
Zásobníky na toaletní papíry
   malospotřebitelské
   Small Toilet Papers Dispensers / Toilettenpapierspender für kleinen Verbrauchen

    Vysoká kapacita - pojme najednou dvě role
    toaletního papíru nebo 2 balení skládaného TP.
    High capacity - holds 2 toilet paper rolls or 2 packs of folded
    TP at a time. / Fasst zugleich zwei Toilettenpapierrollen oder
    2 Packungen mit gefaltetem TP.

    Snadná údržba a doplňování.
    Easy maintenance and refilling. / Einfache Wartung und einfaches Nachfüllen.

    Vhodné na toalety s nízkou až střední návštěvností.
    Suitable for toilets with low to medium traffic frequency.
    Geeignet für Toiletten mit kleineren oder bis mittleren Besucheranzahl.

   Transparentní kryt a okénko poskytuje
   snadnou kontrolu stavu náplně.
   Transparent cover and window provides
   easy check of the filling level.
   Transparentes Deckel und Fenster bietet einfache
   Füllstandskontrolle.                                     Vydrží déle
                                                 a zároveň

                                                ŠETŘÍTE
                                                   náklady

                                                Lasts longer and SAVES costs.
                                                 Spender überdauert länger
                                                und Sie SPAREN Ihre Kosten.

                         090718
                              Kompaktní rozměry - vhodné i pro malé prostory.
     090724                      Compact dimensions - suitable for small spaces.
                              Kompakte Maße – geeignet auch für kleine Räume.

                                          cm        kg     no.    no.

   090724  V-Fold toilet paper Dispenser             ABS   28,0x14,0x12,6    0,54    1    18/

   090718  Twin toilet roll Dispenser, max.  120 mm       ABS   30,0x14,5x14,5    0,86    1     6/

20
Toaletní papíry malospotřebitelské
Toilet Papers for Households / Toilettenpapier für Kleinverbraucher

                                               no.
  EXCLUSIVE                          cm     no.   m            max.
                                                      cm
                                                               no.   no.

050203 Boni Perfex 24          Extra  cellulose 9,3/ 9,5    108  12,96      2    5,0/9,5    24/144   2016

050215  Perfex Plus 10         Extra  cellulose  9/ 10    150  18       2    5,0/10     10/80   1760

050118  primaSOFT Maxi 10       Extra  cellulose  9/ 11    500  60       2    3,8/11       10/-  1470

050301  V-Fold toilet paper      Extra  cellulose  11/ -    200  22x11      2      -/-    30/     36

              050203           050215               050118

050214  Perfex 4            Extra  cellulose  9 / 10   120  14,4     3     5,0/10     4/96    1920

050205 Perfex8+2            Extra  cellulose  9 / 10   120  14,4     3     5,0/10     10/80    1600

050220 Perfex8+2 Peach         Extra  cellulose  9 / 10   120  14,4     3     5,0/10     10/80    1600

050221  Perfex8+2 Camomile       Extra  cellulose  9 / 10   120  14,4     3     5,0/10     10/80    1600

050208 Perfex Deluxe 4 Camomile     Extra  cellulose  9 / 11   150  18      3      5,0/11     4/84    1848

050213  Perfex Cotton like 8+2     Extra  cellulose 9,3/ 12    200  23      3     5,0/12     10/90    1440
     Perfex Cotton like Baby
050241                 Extra  cellulose 9,3/ 12    200  23      3     5,0/12     10/90    1440
     powder 8+2
050401  Perfex Cotton like Premium   Extra  cellulose 9,3/ 12    200  23      4     5,0/12     4/48    1056

     050214           050205               050220                    050221

     050208           050213               050241             050401

  Aktuální nabídku toaletního papíru najdete na našich internetových stránkách.
  The actual offer of toilet papers can be found on our website.
  Das aktuelle Angebot an Toilettenpapier finden Sie auf unserer Website.

                                                                      21
Zásobníky na papírové kapesníčky
   Facial Tissues Dispensers / Spender für Kosmetiktücher

                                     Jednoduše jsou stále k dispozici.
                                     They are available at all times.
                                     Sie stehen Ihnen einfach stets zur Verfügung.

                                     Snadné doplnění.
                                     Easy loading. / Einfaches Nachfüllen.

                                     Přenosné s možností upevnění.
                                     Portable with mounting option.
                                     Tragbare Spender mit Befestigungsmöglichkeit.

                                                 Vydrží déle
                                                 a zároveň

                                              ŠETŘÍTE
                     Hygienické dávkování po kusech.             NÁKLADY
                     Hygienic sheet-for-sheet dispensing.
                     Hygienische Einzeldosierung.
                                               Last longer while SAVING COSTS.
                                              Überdauere länger und Sie SPAREN
                                                  zugleich Ihre Kosten.

                                                         090402

                        090404
                                     090401
     090403

                                           cm       kg     no.    no.

       Facial tissues Dispenser, big, imitation
   090401                            ABS      9,0x25,5x13,0   0,46     1    40/
       of wood
       Facial tissues Dispenser, small, imita-
   090402                            ABS      6,2x25,5x13,0   0,32     1    40/
       tion of wood
   090403  Facial tissues Dispenser, big, white         ABS      9,0x25,5x13,0   0,46     1    40/

   090404  Facial tissues Dispenser, small, white        ABS      6,2x25,5x13,0   0,32     1    40/

22
Kapesníčky do zásobníků
Facial Tissues for Dispensers / Kosmetiktücher für Spender

                        Jedinečný produkt na trhu.
                        Unique product on the market. / Einzigartiges Produkt auf dem Markt.

                        Absence kartonového balení zaručuje výhodnou cenu.
                        The absence of cardboard packaging guarantees a favorable price.
                        Das Fehlen von Kartonverpackungen garantiert einen günstigen Preis.

                        Inovativní balení snižuje náklady na odpad.
                        Innovative packaging reduces waste costs.
        070301              Innovative Verpackung reduziert Abfallkosten.

                                GLU
                                 E

 EXCLUSIVE                                 cm   no.    no.   no.  no.

 070301  Facial tissues for Dispenser Extra   cellulose  X     19x21   2    125   48/   40

Hygienické a kosmetické kapesníčky
Handkerchiefs and Facial Tissues / Taschentücher und Kosmetiktücher

              070201                         070101

                                GLU
                                   E

 EXCLUSIVE                                 cm   no.    no.   no.  no.

 070201  Facial tissue primaSOFT   Extra   cellulose  X    20x20   2    100   35/   35

 070101  Handkerchiefs primaSOFT   Extra   cellulose  X    19x19,5  3    10/10  240/  36

Aktuální nabídku kosmetických kapesníčků najdete na našich internetových stránkách.
The actual offer of Facial tissues can be found on our website.
Das aktuelle Angebot an Kosmetiktücher finden Sie auf unserer Website.

                                                            23
Kuchyňské role
   Kitchen Towels / Küchenrollen

                               Víceúčelová papírová utěrka.
                               Multipurpose paper towel. / Mehrzweck Papiertuch.

                               Ideální pro stírání kapaliny a utírání rukou.
                               Ideal for wiping liquid and wiping hands.
                               Ideal zum Abwischen von Flüssigkeit sowie von Händen.

                               Využití v domácnosti, na zahradě, v dílně ...
                               Ideal for use at home, in the garden, in the workshop …
                               Verwendung im Haushalt, Garten oder in der Werkstatt…

                               Nezatěžují životní prostředí.
                               They do not pollute the environment.
                               Keine Umweltbelastung.

                                                  VYUŽITÍ
                                                - všestranné
                                                - jednoduché

                                               EXTRA
                                                    SAVÉ
                                    080109
                                            Simple, versatile use, EXTRA ABSORBENT.
             080103                            NUTZUNG – vielseitig einsatzbar, einfach,
                                                  EXTRA SAUGFÄHIG.

                          080104

     080101

                                               no.
   EXCLUSIVE                         cm    no.    m          max.
                                                    cm
                                                         no.     no.

   080101  Boni Perfex 2, yellow pack  Extra  cellulose 22,5x24   50    12     2    5,0/10   2/48    864

   080103  Perfex Jumbo 1        Extra  cellulose 21,5x22  270   59,4     2   3,8/17,5  1/12    240

   080104  Perfex Jumbo Deluxe     Extra  cellulose 22,5x24  200    48     2   5,0/15,5  2/20    360

   080109  Boni Perfex 4, Deluxe    Extra  cellulose 22,5x24   45    10,8    3   5,0/10,5  4/48    960

24
Zásobník ubrousků
Napkins Dispenser / Serviettenspender
 Úsporné dávkování po útržku.
 Economical sheet-for-sheet dispensing.
 Wirtschaftliche Einzelblattdosierung.

 Malá velikost zásobníku - vejde se na jakýkoliv stůl.
 Small tray size - fits on any desk. / Angemessene Größe
 von Serviettenspender - Findet Anwendung auf jedem Schreibtisch.

 Multifunkční použití - catering, jídelny, festivaly, zahradní párty ...
 Multifunctional use - catering, canteens, festivals, garden parties ...
 Multifunktionale Verwendung - Catering, Kantinen, Festivals, Gartenpartys ...

 Zásobník chrání náplň před vlkostí a nečistotou.
 Dispenser protects the refill material from moisture and dirt.               Snižte
 Spender schützt das Nachfüllmaterial vor Feuchtigkeit und Schmutz.
                                               spotřebu
             Možnost reklamy díky okénku AD-a-Glance.
                                               ubrousků
             AD-a-Glance window for advertising.
                                              minimálně o
                                                 30%
             AD-a-Glance Werbungsfenster.

                                               Reduce consumption
                                              of napkins at least 30%.
                                              Reduzieren den Verbrauch
                    LOGO                      von Servietten mindestens 30%.

             090601

                                      cm         kg      no.     no.

090601  Napkins Dispenser                 ABS    16,5x20,3x16,5      0,65      1     24/

Ubrousky skládané do zásobníku
Napkins for Dispenser / Servietten für Spender

                   060801

                               GLU
                                E

 EXCLUSIVE                              cm     no.   no.      no.     no.

 060801  Napkins for Dispenser    Extra  cellulose      16x21     2   150      50/     28

                                                                 25
Ubrousky pro každou příležitost
   Napkins for Every Occasion / Servietten für jede Gelegenheit

      Ubrousek pro každou příležitost, velký výběr formátů.
      Napkins for every occasion, large selection of formats.
      Servietten für jede Gelegenheit, große Auswahl an Formaten.

         060128        060112      060122    060101       060104      060123

    060201      060202     060203    060204     060215      060214      060213

   EXCLUSIVE                                 cm    no.    no.      no.  no.

    060128    primaSOFT 500 pcs          Extra  cellulose   24x24   1    500    18/    18

    060122    primaSOFT classic 500 pcs      Extra  cellulose   30x30   1    500    16/    18

    060123    primaSOFT classic 100 pcs      Extra  cellulose   30x30   1    100    46/    18

    060112    primaSOFT gastro classic 500 pcs  Extra  cellulose   33x33   1    500    12/    18

    060104    primaSOFT classic 100 pcs      Extra  cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060101    primaSOFT classic 140 g       Extra  cellulose   33x33   1    cca 70   48/    18

    060201    primaSOFT colour classic 100 pcs       cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060202 primaSOFT colour classic 100 pcs          cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060203 primaSOFT colour classic 100 pcs          cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060204    primaSOFT colour classic 100 pcs       cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060215    primaSOFT colour classic 100 pcs       cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060214    primaSOFT colour classic 100 pcs       cellulose   33x33   1    100    36/    18

    060213    primaSOFT colour classic 100 pcs       cellulose   33x33   1    100    36/    18

26
extra    champagne     yellow    red       light     light       bordeaux       dark     dark
white                    poppy      green      blue                 green     blue

    Široká škála barev a velikostí.
    Wide range of colors and sizes. / Breite Palette von Farben und Größen.

  060401       060402      060403        060405      060407         060409       060411

 EXCLUSIVE                                 cm      no.   no.      no.   no.

 060401   primaSOFT coctail special 250 pcs   Extra   cellulose  24x24     2    250    18/     18

 060402   primaSOFT coctail special 250 pcs         cellulose  24x24     2    250    18/     18

 060403   primaSOFT coctail special 250 pcs         cellulose  24x24     2    250    18/     18

 060405   primaSOFT special 250 pcs       Extra   cellulose  33x33     2    250    12/     18

 060412   primaSOFT special 250 pcs, fold 1/8  Extra   cellulose  33x33     2    250    12/     18

 060407   primaSOFT special colour 250 pcs         cellulose  33x33     2    250    12/     18

 060409   primaSOFT special colour 250 pcs         cellulose  33x33     2    250    12/     18

 060411   primaSOFT special colour 250 pcs         cellulose  33x33     2    250    12/     18

                                                                    27
Ubrousky s vlastním potiskem
   Napkins with personalised design / Servietten mit eigenem Design

                                       D E TA I LU Z Á L EŽÍ!
                                      NA              AN!
                                               S KOMMT ES
                                                  DIE  DETAIL
                                           DETAIL! / AUF
                                      DEPENDS ON

                                                  Buďte
                                                  originální
                                                 a vytvořte
                                                  správný
                                               DOJEM
    Ubrousky pro každou příležitost, široká škála formátů.
                                              You be original and create the right
    Napkins for every occasion, a wide range of formats.                      IMPRESSION.
    Servietten für jede Gelegenheit, eine breite Palette von Formaten.        Seien Sie originell und machen Sie einen
                                                  richtigen EINDRUCK.

        MOŽNOSTI TISKU DVOUBAREVNÉHO LOGA
          NA RŮZNÉ VELIKOSTI UBROUSKŮ.
        PRINTING POSSIBILITIES OF DOUBLE COLOR LOGOS ON NAPKINS OF DIFFERENT SIZES.
               DRUCKMÖGLICHKEITEN VON DOPPELFÄRBIGEN LOGOS
                  AUF SERVIETTEN VERSCHIEDENER GRÖSSEN.

   Umístění potisku na ubrousku - rozměr 33x33 cm, sklad 1/8.
   Napkin print placement - size 33x33 cm, fold 1/8.
   Druckplatzierung auf einer Serviette - Maße 33x33 cm, Falte 1/8.

               LOGO

           23       1           4

                LOGO      LOGO

             2       1       1

     LOGO

           LOGO
                                LOGO

                       LOGO

        1       1          1         1

28
Umístění potisku na ubrousku - rozměr 33x33 cm, 24x24 cm - sklad 1/4
                Napkin print placement – size 33x33 cm, 24x24 cm – fold ¼.
                Druckplatzierung auf einer Serviette - Maße von 33x33 cm, 24x24 cm - Falte ¼.

                                LOGO     LO
                                        GO

                                                GO
                                               LO
                                                       LOGO

                               PODMÍNKY TISKU:
                               PRINTING CONDITIONS: / DRUCKBEDINGUNGEN:

                               - dodací lhůta je cca 3-4 týdny,
                               - tisknutelná plocha u ubrousků 24x24
                                a 33x33 je celý ubrousek,
                               - ubrousky 33 x33 cm nově se skladem 1/8.
                               - delivery time is about 3-4 weeks,
                               - printable area for napkins 24x24 cm and 33x33 cm
                                includes the whole napkin,
                               - napkins 33x33 cm newly with fold 1/8.
                               - Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Wochen,
                               - bei Servietten 24x24 cm sowie 33x33 cm kann
                                die ganze Fläche bedruckt werden,
                               - Servietten 33x33 cm neu mit der Falte 1/8.

     PRO BARY, RESTAURA
      FO
              CE A KAVÁRNY ..
        R BARS, RESTAURANT                                    .
                      S, CAFES ... / FÜR BARS
                                  , RESTAURANTS, CA         FES …

MÁME K DISPOZICI TAKÉ UNIVERZÁLNÍ MOTIV.
WE ALSO OFFER UNIVERSAL MOTIVES.
WIR STELLEN IHNEN AUCH EIN UNVIRERSALMOTIV ZUR VERFÜGUNG.

         060701             060702                 060704

EXCLUSIVE                               cm     no.  no.     no.    no.

060701  Napkins Coffe time, fold ¼      Extra   cellulose  24x24    2   250     18/    18

060702  Napkins Enjoy your drink, fold ¼   Extra   cellulose  24x24    2   250     18/    18

060704  Napkins Bon appétit, fold 1/8     Extra   cellulose  33x33    2   250     12/    18

                                                           29
Dávkovače mýdla a pěny
   Liquid Soap and Foam Soap Dispensers / Spender für Flüssig- und Schaumseife

    Snadné dávkování.
    Easy dosing. / Einfache Dosierung.

    Úsporné dávkování, snížení spotřeby a nákladů.
    Economical dosing, reduced consumption and costs.
    Sparsame Dosierung, Verbrauchs- und Kostenreduzierung.

    Kompaktní velikost a atraktivní vzhled.
    Compact size and attractive appearance.
    Kompakte Größe und attraktives Design.

    Jednoduchá hygiena a údržba.
    Simple hygiene and maintenance.
    Einfache Hygiene und Wartung.

                       090721                 090722 / 090723

                              090706 / 090708
        090713

                                    cm       kg    no.  no.

   090713  Foam soap Dispenser, 1l - refill      metal   21,0x12,5x12,5   0,72   1   12/  100303

   090721  Liquid soap Dispenser 1l - refill     metal   21,0x13,0x13,0   0,40   1   12/  100301

   090706  Foam soap Dispenser, 1l, - cartridge    ABS   26,5x12,0x12,5   0,74   1   12/  090707

   090708  Liquid soap Dispenser 1l - cartridge    ABS   26,5x12,0x12,5   0,74   1   12/  090709

   090722  Liquid soap Dispenser 1l - refill      ABS   26,5x12,0x12,5   0,74   1   12/  100301

   090723  Foam soap Dispenser, 1l - refill      ABS   26,5x12,0x12,5   0,74   1   12/  100303

30
Systém náplně - dolévací.
 Filling system - refill. / Nachfüllmaterialsystem - Befüllbar.

            100301 / 090722                    100303 / 090723

 Systém náplně - vyměnitelné cartridge.
 Cartridge system - replaceable cartridges.
 Nachfüllmaterialsystem - austauschbare Druckpatronen.

                090707 / 090706                    090709 / 090708

Náplně do dávkovačů - mýdla a pěny
Liquid Soap and Foam Soap / Flüssig- und Schaumseife

                             Při použití vytváří příjemnou bohatou pěnu.
                             Creates a pleasant rich foam.
                             Beim Gebrauch bildet sich ein angenehm reicher Schaum.

   100303          100301           090707          090709

                                  no.    ml.        kg   no.    no.

100303  Foam soap for Dispenser, Orchidea, 5l         10 000    5000        5,24   1   84/

100301  Liquid soap for Dispenser, Magnolia, 5l          6 500   5000        5,24   1   114/

090707  Foam soap for Dispenser 1l - cartridge          2 000   1000        0,74   1     4/

090709  Liquid soap for Dispenser 1l - cartridge         1400   1000        0,74   1     4/
                                                             31
Příslušenství - prostorová vůně
   Accessories - Room Diffusers / Zubehör - Lufterfrischer

    Lze zavěsit na toalety, konferenční místnosti,
    vstupní cesty, koše, skříně, výtahy, kanceláře atd.
    Can be hung on toilets, conference rooms,
    entry ways, baskets, cabinets, elevators, offices, etc.
    Kann im Toiletten- und Eingangsraum, Körben, Schränken,
    Aufzügen oder Büros aufgehängt werden.

   Není potřeba baterie, elektřina nebo ventilátor.
   No battery, electricity or fan required.
   Einwandfreier Betrieb ist von der Batterie, elektrischem Strom
   oder Ventilator nicht abhängig.

    Udržujte vzduch čerstvý po dobu 30 dnů.
    Keeps the air fresh for 30 days.
    Hält die Luft 30 Tage lang frisch.

                                            Náplň je možné uzamknout.
                                            Keeps the reffill locked.
                                            Nachfüllmaterial ist abschließbar.

                   090734      090735                  090733

                                      cm        kg     no.    no.

   090733  primaSOFT Room Diffuser - Dispenser        ABS  14,6x7,8x2,4     0,1    100   45/

   090734  primaSOFT cartridge TROPICAL           rubber  10,0x6,0x0,1     0,04    250   45/

   090735  primaSOFT cartridge TUTTI FRUTTI         rubber  10,0x6,0x0,1     0,04    250   45/

    Aktuální nabídku najdete na našich internetových stránkách.
    The actual offer can be found on our website.
    Das aktuelle Angebot finden Sie auf unserer Website.

32
Příslušenství - sítka do pisoárů
Accessories - Urinal Screens / Zubehör - Urinalsieb

  Použití do pisoáru, sprchy, kuchyňského dřezu.
  Use in urinal, shower, kitchen sink.
  Verwenden Sie in Urinal, Dusche, Spülbecken.

                                  30-denní indikátor systém.
                                  30 day indicator system.
                                  30-Tage-Indikatorsystem.

      090726         090727

                                       cm        kg     no.  no.

090726  Urinal Screen TROPICAL              rubber    17,0x0,5x17,0    0,05    1  100/

090727  Urinal Screen TUTTI FRUTTI            rubber    17,0x0,5x17,0    0,05    1  100/

Možnost umístění vlastního loga - bližší informace u obchodního zástupce.
Possibility to place your own logo - more information at the sales representative.
Möglichkeit, ein eigenes Logo zu platzieren - weitere Informationen beim Handelsvertreter.

Příslušenství - odpadkový koš
Accessories - Waste Bin / Zubehör - Abfallbehälter
                            Designová kolekce Modern.
                            Modern design collection. / Designserie Modern.
                            Příslušenství - víko pro vyšší úroveň hygieny.
                            Accessories - lid for higher level of hygiene.
                            Zubehör - Deckel für mehr Hygiene.

                            Možnost volně stojící nebo připevnění na zeď.
                            Possibility of free standing or wall mounting.
                  090731 / 090730   Möglichkeit eines freistehenden Eimers oder einer Wandmontage.

                                       cm        kg     no.  no.

090731  Waste Bin 50l                   ABS    76,0x26,0x39,0    2,50    1   1/

090730  Waste Bin 25l                   ABS    55,0x24,0x34,0    1,72    5   1/

                                                           33
Sie können auch lesen