CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020

 
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
CLUB SENIOR
NORDSTAD

       PROGRAMM
       03|2020
         SEP
         OKT
         NOV
         DEZ

             AUSGABE N°60
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
s:
                                 formez-vou
                          Sie sich / In
                    Informieren
                                -aktiv.lu
                        www.vital-an         tad
                          ok.com /C lu bSeniorNords
                    www.facebo

  WILLKOMMEN / BIENVENUE

  Nach der schwierigen Phase des „Lock-    Après la phase difficile du confinement
  downs“ und den damit verbundenen Ein-    et les restrictions conséquentes, nous
  schränkungen ist es uns wichtig, dass Sie  sommes contents que vous puissiez de
  wieder Lebensfreude erleben, neue Im-    nouveau ressentir la joie de vivre, faire
  pulse bekommen, sich wohlfühlen, nicht    des sorties conviviales et ne plus être iso-
  alleine sind, neues Wissen erlernen kön-   lé, développer vos compétences, prendre
  nen, etwas Gesundes für den Körper tun,   soin de votre esprit et de votre corps,
  Ihre Zeit sinnvoll nutzen und sich mit den  prendre le temps nécessaire pour prépa-
  Gedanken über die eventuell bevorste-    rer activement le début de votre vie après
  hende Rente auseinandersetzen können.    la retraite.

  Der Club Senior Nordstad ist vielseitig   Le Club Senior Nordstad est polyvalent
  und bietet Ihnen facettenreiche Möglich-   et vous offre une panoplie d’activités di-
  keiten der Freizeitgestaltung.        verses.

  KONTAKTIEREN SIE UNS             CONTACTEZ-NOUS

  Telefon: 26 81 37 43             Téléphone: 26 81 37 43
  E-Mail: nordstad@vital-an-aktiv.lu      E-Mail: nordstad@vital-an-aktiv.lu

  Büroadresse                 Adresse bureau
  ETTELBRÜCK,rue de l’école agricole      ETTELBRUCK, rue de l’école agricole
  (auf dem Parkplatz vom Supermarkt)      (sur le parking du supermarché)

  Unsere Öffnungszeiten            Nos horaires d’ouverture
  Montags – Freitags von 8:30 – 12:00 Uhr   lundi – vendredi de 8:30 – 12:00 hrs
  und von 13:30 – 16:30 Uhr          et de 13:30 – 16:30 hrs

  Barbara WIESEN-PANKRATZ
  CHARGÉE DE DIRECTION             Tom DIEDERICH
  GSM: 621 35 83 43              ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
                        GSM: 621 23 55 65
  Daniela ROTILI
  Myriam HOFFMANN-BARTHEL           Joël SCHMARTZ
  SECRÉTAIRE                  ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
  TÉL.: 26 81 37 43              GSM: 621 664 061

2 2                                   VITAL AN AKTIV
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
SENIORENTELEFON NORDSTAD                      TEL: 26 81 37 43

Dir fillt Iech eleng,
Dir huet eng Fro oder wëllt einfach ee Wuert schwätzen?
Dann rufft eis un vun méindes bis freides moies,
vun 8:30 – 12:00 a mëttes vun 13:30 – 16:30 Auer.
DE CLUB SENIOR NORDSTAD ASS OP AN ASS FIR IECH DO!

Vous vous sentez isolé,
vous avez des questions ou vous voulez simplement parler à quelqu’un?
N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi,
le matin de 8:30 – 12:00 et l’après-midi de 13:30 – 16:30 heures.
LE CLUB SENIOR NORDSTAD EST OUVERT ET NOTRE EQUIPE
EST A VOTRE ECOUTE!

ABO-SERVICE

Gefällt Ihnen unser Programm?
Dann sichern Sie sich jetzt die nächste Ausgabe!
JETZT GRATIS ANFORDERN!

Notre programme vous plaît?
Alors n’hésitez pas et abonnez-vous à notre brochure!
COMMANDEZ GRATUITEMENT MAINTENANT!

         CLUB SENIOR NORDSTAD
                     TELEFON 26 81 37 43
     E-MAIL: NORDSTAD@VITAL-AN-AKTIV.LU

N° 60 l 2020                                   3
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
EDITORIAL

      LÉIF FRËNN VUM CLUB
      SENIOR NORDSTAD,

      mir soen dem Deputéierten André      Mir wëssen dat vill vun Iech dorops
      Bauler ee grousse Merci fir säi Virwuert  waarden dat hier Coursen nees viru
      an eiser Broschüre             kenne goen, well daat ee Stéck Lie-
                            wensfreed ass. Leider huet Verschid-

    N
                            denes musse geännert ginn, op Grond
           odeems aus dem Heft Abrëll/    vun neie Virschrëften, mee mir hoffen
           Mee/Juni 2020 all Aktivitéiten  awer, dat Dir Iech nees umellt fir Är
           ausgefall waren an déi lescht   Coursen.
      Nummer Juli/August/September 2020
      net konnt gedréckt ginn, si mir elo ganz  Dësen Aktivitéitsprogramm ass
      frou, dat de Club Senior Nordstad fir   eng Offer a Propose fir Iech, mee
      déi Méint September – Dezember 2020    de Moment kennen mir leider keng
      eng nei Broschür kann präsentéieren    Garantie ginn, dat och alles esou
      mat engem klenge, mee suergfälteg a    kann stattfannen wéi mir et geplangt
      virsiichteg ausgewielte Programm.     hunn. Et ass och net wéi soss alles

    W
                            komplett duerchgeplangt fir méi
            at mir hei präsentéieren    flexibel an upassungsfäheg ze sinn. Et
            ass net spektakulär, haapt-   kann ëmmer nees zu kuerzfristegen
            sächlech sinn et eis      Verännerungen oder Ofsoe kommen,
      gewinnt Coursen an Aktivitéiten an eis   jee nodeems wéi d’Situatioun sech
      reegelméisseg Manifestatiounen an     entwéckelt a wéi eng Uweisungen mir
      der Hoffnung dat mir an Dir nees an    vun der Regierung kréien. Mir bieden
      de Rhythmus zréck fannen, deen mir     Iech dofir em Äert Versteesdemech
      virun der Pandemie haten an den mir
      déi lescht Wochen a Méint vermësst     Elo wënschen mir Iech eng flott Lektür
      hunn.                   a mir freeën eis op Är Umeldungen.

                                Barbara Wiesen-Pankratz
                                    Chargée de direction

4                                    VITAL AN AKTIV
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
B
           ei jonke Leit, déi almoudesch     Leider huet déi sanitär Kris de
           denken, gëtt dacks gesot: „Deen    Verantwortleche vum Club Senior e
           ass schonn al op d’Welt komm.“    fatzege Stréch duerch d’Rechnung
        Ëmgedréit gëllt och: vill eeler Leit, déi  gemeet an hir Programmatioun fir
        d’Pensioun hunn, erliewen eng zweet     2020 op d’Kopp gehäit. Lo awer kënnt
        Jugend. Si si ganz aktiv, engagéieren    nees villes un d’Rullen a mir sollten
        sech am Benevolat, bilden sech weider,   alleguer, trotz de battere Folge vun der
        schreiwe Bicher, reesen, maache Sport    Kris, positiv an d’Zukunft kucken.
        oder ginn einfach reegelméisseg
                              Dofir wëll ech hinne fir hir wäertvoll
        spadséieren. Sou bleiwen si kierperlech
                              Aarbecht felicitéieren a wënschen iech,
        a geeschteg fit. An dat hält einfach
                              léif Leit, vill Freed an Ofwiesslung mat
        wakereg a jonk. Virun allem jonk am
                              deenen neien Aktivitéiten. Passt op
        Denken.
                              iech op a bleift gesond!

      D
             e Club Senior Nordstad schreift
             sech mat senge sëllegen                  André Bauler
             Aktivitéiten an dës Logik an.                Deputéierten,
        De Programm ass diversifizéiert.                 Ierpeldeng-Sauer
        Zesummen erliewen, kreativ schaffen,
        eppes bäiléieren, Ausflich ënnerhuelen
        ... fir jiddereen ass eppes derbäi, wat
        jonk hält. Well wéi seet en däitscht
        Spréchwuert: „Wer rastet, der rostet!“.
        Abee, de Club Senior suergt dofir, datt
        ee sengem Liewen eng nei Dynamik
        gëtt a vläicht och a grad an der Jugend
        vum Alter dat nohëlt, wat fréier ze
        kuerz komm ass.

N° 60 l 2020                                           5
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
ADRESSEN / ADRESSES
  BARRIEREFREI / ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

BETTENDORF                 BIRKELHAFF
                      rue Abbé Kalbersch /
HÄRENHAUS
                      L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
24, rue de l’Eglise / L-9355 Bettendorf
ECOLE PRIMAIRE
rue de l’Eglise / L-9382 Moestroff     ETTELBRUCK
CENTRE POLYVALENT             CLUB SENIOR NORDSTAD
rue des Jardins / L-9370 Gilsdorf     rue de l’école agricole /
AAL PRIMÄRSCHOUL              L-9016 Ettelbrück
BEI DER KIIRCH               CENTRE DES ARTS
Kräizung rue Principale / Broderbour    PLURIELS CAPE
L-9370 Gilsdorf              1, Place Marie-Adelaïde /
                      L-9063 Ettelbrück

BOURSCHEID                 HALL OMNISPORTS
                      FRÄNKIE HANSEN
ALTE PRIMÄRSCHULE             rue du Deich /
Schoulstrooss / L-9164 Lipperscheid    L-9012 Ettelbrück
ALTE PRIMÄRSCHULE             SALLE SCHINTGESBAU
Flebourstrooss / L-9172 Michelau      1, rue Michel Weber /
                      L-9089 Ettelbruck
COLMAR-BERG
NORDPOOL                  FEULEN
rue de l’Ecole / L-7730 Colmar-Berg    SALLE DU 3IÈME ÂGE
CENTRE CULTUREL              2, Place de la Chapelle /
5, rue de la Poste / L-7730 Colmar-Berg  L-9179 Oberfeulen

DIEKIRCH                  MERTZIG
CINÉ SCALA                 FOYER BEI DER
46, rue de l’industrie / L-9250 Diekirch  SPORTHALLE
                      22, rue Principale / L-9168 Mertzig

ERPELDANGE A. D. SAUER
VERÄINSBAU
                      SCHIEREN
17, rue du Berger / L-9161 Ingeldorf    NEUER FESTSALL
                      rue du Moulin / L-9126 Schieren
CENTRE CULTUREL
4, rue de l’Eglise / L-9142 Bürden

6                                     VITAL AN AKTIV
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
ABHOLDIENST / SERVICE-NAVETTE

     Unsere Großregion Nordstad hat      Grâce au réseau excellent de transport
     ein gutes Netzwerk von öffentlichen    public dans la grande région Nordstad
     Transportmitteln, um zu all unseren    toutes nos manifestations sont acces-
     Veranstaltungen zu kommen.        sibles à tout le monde.
     Den Service Bummelbus (Rufbus) gibt    Le service Bummelbus (bus à demande)
     es inzwischen in allen unserer 9 Part-  propose maintenant ses services dans
     nergemeinden:               toutes nos 9 communes partenaires:
     Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg,   Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg,
     Diekirch, Erpeldange/Sauer, Ettelbrück,  Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettel-
     Feulen, Mertzig und Schieren.       brück, Feulen, Mertzig et Schieren.

     PROFITIEREN SIE              PROFITEZ DE
     VON DIESEM ANGEBOT!            CETTE OFFRE!
     RESERVIEREN SIE              N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE
     IHRE FAHRT RECHTZEITIG!          RÉSERVATION EN TEMPS UTILE!

               T EL . : 26 80 3 5 8 0
     Sollten Sie dennoch nicht wissen, wie   Si vous ne savez pas par quel moyen
     Sie zu uns kommen können, sprechen    de transport venir à nos activités, par-
     Sie uns bei der Anmeldung rechtzeitig   lez-nous en au moment de l’inscription
     an, damit wir Sie beraten können.     et nous vous conseillerons.

           Uns ist wichtig,            Il nous est important,

         dass Sie dabei sein              que vous
            können!               puissiez participer!

N° 60 l 2020                                       7
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
LOKALE SENIORENVEREINE / ASSOCIATIONS LOCALES POUR SENIORS
FÜR DIESE AKTIVITÄTEN MELDEN SIE SICH BITTE BEI DEN ZUSTÄNDIGEN VEREINEN AN

Ob und welche dieser
Veranstaltungen bereits
wieder stattfinden
können und dürfen,
steht zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses
noch nicht fest.

Bitte fragen Sie die    AMIPERAS         TURELBACHER SENIOREN
zuständigen Vereine.    ETTELBRÉCK        MERTZIG ASBL
Der CS Nordstad      PORTE OUVERTE       PORTE OUVERTE
übernimmt hierfür keine  IM AMIPERASSAAL      IM FOYER NEBEN DER
Verantwortung!       jeden Dienstag,      SPORTHALLE IN MERTZIG
              von 14:00 – 17:00 Uhr   jeden 2. Mittwoch,
                           von 14:00 – 17:30 Uhr
                           Kontaktperson:
              AQUA GYM
Au moment de la                   Jos Clees
              IM LYCÉE TECHNIQUE
clôture rédactionnelle,
              ETTELBRÜCK
il n’est pas encore
certain à quelle date et  jeden Mittwoch,
              von 17:00 – 18:00 Uhr
sous quelle forme les
activités mentionnées
pourront avoir lieu.
              TURNEN
Merci de vous adresser   IN DER
aux différentes      ACKERBAUSCHULE
associations pour avoir  jeden Freitag,
                           DÉI JONK VU GËSCHTER
plus de détails.      von 17:00 – 18:00 Uhr   FEELEN ASBL
              Kontaktperson:      PORTE OUVERTE
Le CS Nordstad décline
              Edouard Peiffer      IN DER PRIMÄRSCHULE
toute responsabilité
concernant ces                    OBERFEULEN
informations!                    jeden 1. und 3. Donnerstag
                           im Monat,
                           von 14:00 – 17:00 Uhr
                           Kontaktperson:
                           Viviane Reinartz-Krack

8                               VITAL AN AKTIV
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
FRËNN VUM 3. ALTER      SENIORECLUB GEMENG   AMICALE FIR DEN
SCHIEREN ASBL         BUURSCHENT ASBL     3. ALTER DIEKIRCH ASBL
PORTE OUVERTE         PORTE OUVERTE      PORTE OUVERTE
IM FESTSAAL          IN DER PRIMÄRSCHULE   IM FRÜHEREN
jeden Mittwoch,        MICHELAU        ALTERSHEIM
ab 14:00 Uhr         jeden 1. Mittwoch    jeden Mittwoch,
Kontaktperson:        im Monat        ab 14:00 Uhr
Patty Heck          von 15:00 – 18:00 Uhr
               Kontaktperson:
               Alice Peters-Lucas   AQUA GYM
                           IM DIEKIRCHER
                           SCHWIMMBAD
                           jeden Mittwoch,
                           von 17:00 – 18:00 Uhr

                           TURNEN
GILSDORFER                      IM DIKRECHER
SENIOREN                       KOLLÉISCH

PORTE OUVERTE                     jeden Montag,
                           von 18:00 – 19:00 Uhr
IN DER PRIMÄRSCHULE
VON GILSDORF                     Kontaktperson:
                           Nicolas Krings
jeden 2. Mittwoch im Monat,
von 14:00 – 17:00 Uhr
Kontaktpersonen:
Liliane Schuler,
Eugenie Michels

N° 60 l 2020                                  9
CLUB SENIOR NORDSTAD PROGRAMM - 03|2020
COVID -19 – SICHERHEITSMASSNAHMEN / MESURES DE SÉCURITÉ

FÜR AKTIVITÄTEN
DES CLUB SENIOR NORDSTAD
(Die bestehenden Teilnahmebedingungen
behalten Ihre Gültigkeit)

POUR LES ACTIVITÉS
DU CLUB SENIOR NORDSTAD
(La règlementation d’inscription      Es gilt die allgemeine
en vigueur reste valable)         Abstandsregel
                      von 2 Meter Distanz.
                      Vous devez strictement
                      respecter la distance
                      physique de 2 mètres.
       Die Teilnehmerzahlen sind
       begrenzt, daher besteht
       für alle Aktivitäten eine
       Anmeldepflicht!        Eine Maske ist
       Le nombre de participants  obligatorisch, wenn die
       est limité. Vous êtes donc  Abstandsregel nicht
       obligés de vous inscrire à  einzuhalten ist.
       chaque activité.       S’il n’est pas possible de
                      garder cette distance,
                      le port du masque est
                      obligatoire.
       Hände waschen und/oder
       desinfizieren
       vor und nach jeder
       Aktivität.          Wir bieten im Moment
       Au début et à la fin de    keinen Transport
       chaque activité, vous    im Minibus an.
       devez laver vos mains    Actuellement, nous ne
       respectivement les      proposons pas de transport
       désinfecter.         en minibus.

10                          VITAL AN AKTIV
sere
                               rgfältig un
                 d re sp ek tieren Sie so      gu ngen
         Bitte lesen
               un                mebedin
                  lig at or is chen Teilnah     Se ite 12).
              n, ob              men (auf
        zusätzliche        he itsmassnah
              -1 9 Si ch er
        und COVID                    t notre règl
                                       ement
                  de  lire so igneusemen        sp ecter
        Nous vous
              prions              -19 et de re
                 pp lé m  en taire COVID
               n su
        d’inscriptio            s (sur page
                                13).
                les consigne

                                 Trotz aller Vorsichts-
                                 massnahmen, die Teilnahme
                                 an einer Gruppenaktivität
                                 behält immer ein Rest-
        Teilnehmen darf nur,               ansteckungsrisiko und
        wer keine Symptome                erfolgt immer auf eigene
        der Krankheit COVID-19              Gefahr.
        hat und keinen Kontakt              Alle Sicherheits-
        mit einer infizierten               maßnahmen und
        Person hatte.                   Anweisungen des
        Vous serez inscrit(e)s à nos           Personals sind einzuhalten.
        activités sous condition de
                                 En participant à nos
        ne pas avoir de symptômes
                                 activités en groupe il reste
        du virus Covid-19 et de ne
                                 toujours un risque minimal
        pas avoir eu sciemment de
                                 de vous contaminer avec
        contact avec une personne
                                 le virus Covid-19 malgré
        malade.
                                 toutes nos précautions
                                 prises et votre participation
        Wir bitten alle Teilnehmer            est à vos risques et périls.
        um Eigenverantwortung,              Toutes ces mesures de
        gegenseitigen Respekt,              sécurité et les instructions
        Rücksicht und Geduld.               du personnel doivent être
        Nous prions tous nos               strictement respectées.
        clients de reprendre nos
        activités dans le respect
        mutuel, en prenant des              Kein
        égards par rapport aux              Gemeinschaftsmaterial.
        autres et d’avoir de la              Pas de mise à disposition
        patience.                     de matériel collectif.

N° 60 l 2020                                         11
ZUSÄTZLICHE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
COVID-19 SICHERHEITSMASSNAHMEN

                                              #
   Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, die   Änderungen im Kursablauf werden den
   Teilnahme an einer Gruppenaktivität    Teilnehmern und Kursleitern für jeden
   behält immer ein Restansteckungs-     Kurs individuell mitgeteilt.
   risiko und erfolgt immer auf eigene
                        Es werden neue Maximal Teilnehmer-
   Gefahr.
                        zahlen festgelegt, um die Abstandsre-
   An den Veranstaltungen des Club Se-    gel zu respektieren.
   nior Nordstad dürfen nur Personen
                        Dadurch kann es zu Veränderungen
   teilnehmen, die keine Symptome der
                        der gewohnten Kurstermine, sowie
   Krankheit COVID-19 haben oder an sich
                        auch Kurszeiten und Kursdauer kom-
   spüren und auch keinen wissentlichen
                        men.
   Kontakt mit einem COVID-19 Erkrank-
   ten in den letzten 2 Wochen hatten.    Es steht kein Gemeinschaftsmaterial
                        (z.B. Matten) bei Sportkursen zur Ver-
   Für alle Kurse und Veranstaltungen be-
                        fügung.
   steht eine Anmeldepflicht.
                        Alle vorgeschriebenen Sicherheits-
   Für alle Veranstaltungen des Club Seni-
                        massnahmen sind obligatorisch. Bei
   or Nordstad gilt das Einhalten der Ab-
                        nicht Beachtung können Teilnehmer
   standsregel von 2 Meter Distanz.
                        vom Kurs oder der Veranstaltung aus-
   Wenn dies nicht möglich ist, ist das   geschlossen werden.
   Tragen einer Maske obligatorisch.
                        Wir bitten alle Teilnehmer um gegen-
   Bei Eintreffen an einem Veranstal-    seitigen Respekt, Rücksicht und Ge-
   tungsort sollen die Hände gewaschen    duld.
   und / oder desinfiziert werden.

                                       Ihr
                            Club Senior Nordstad Team

   BITTE UNTERSCHREIBEN UND VOR DER TEILNAHME AN EINER AKTIVITÄT
   DEM PERSONAL GEBEN ODER ZURÜCKSCHICKEN!

   NAME in BLOCKBUCHSTABEN

                             Datum/Unterschrift (Teilnehmer)

12                                 VITAL AN AKTIV
RÉGLEMENT D’INSCRIPTION SUPPLÉMENTAIRE
  COVID-19 MESURES DE SÉCURITÉ
#

  En participant à nos activités en groupe   nouvelle fixation du nombre maximal
  il reste toujours un risque minimal de    de participants afin de pouvoir respec-
  vous contaminer avec le virus Covid-19    ter la distance physique de 2 mètres;
  malgré toutes nos précautions prises et
                         ce changement peut avoir comme
  votre participation est à vos risques et
                         conséquence d’autres changements
  périls.
                         comme le jour et/ou l’heure ainsi que
  Les clients qui aimeraient participer à   de la durée du cours;
  nos activités sont inscrits sous condition
                         l’équipement sportif (p.ex. tapis de
  de ne pas avoir de symptômes du virus
                         gymnastique) n’est plus mis à disposi-
  Covid-19 et de ne pas avoir eu sciem-
                         tion des participants.
  ment de contact avec une personne
  malade dans les 2 dernières semaines.    Toutes ces mesures de sécurité doivent
                         être strictement respectées. En cas de
  Vous êtes obligés de vous inscrire à
                         non-respect, tout participant inscrit à
  chaque cours et à chaque activité.
                         un cours ou une activité pourra en être
  A chaque manifestation du Club Senior    exclu.
  Nordstad vous devez respecter la dis-
                         Nous prions tous nos clients de re-
  tance physique de 2 mètres. S’il n’est
                         prendre nos activités dans le respect
  pas possible de garder cette distance,
                         mutuel, en prenant des égards par
  le port du masque est obligatoire.
                         rapport aux autres et d’avoir de la pa-
  A l’arrivée sur un lieu d’activité vous   tience.
  devez laver vos mains respectivement
  les désinfecter.
                                  Votre équipe du
  Les personnes inscrites à un cours et           Club Senior Nordstad
  leurs formateurs seront informés indi-
  viduellement des changements du dé-
  roulement de leur cours:

  VEUILLEZ SIGNER ET RETOURNER CETTE FICHE AU PERSONNEL AVANT
  DE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ!

  NOM en LETTRES MAJUSCULES

                                Date/Signature (Participant)

  N° 60 l 2020                                       13
KONTAKT & IMPRESSUM

KONTAKT                IMPRESSUM

                   Träger / Gestionnaire
                   Club Senior Nordstad asbl
CLUB SENIOR NORDSTAD         Herausgeber / Editeur
                   Club Senior Nordstad

                   Verantwortlich / Responsable
Postanschrift / Adresse postale
                   Barbara WIESEN-PANKRATZ
Club Senior Nordstad asbl
B.P. 54                Vorsitzender / Président
L-9001 ETTELBRUCK           Dr. med. Jean-Claude LENERS
Büroadresse / Adresse bureau     Stellvertretende Vorsitzende & Sekretärin /
5, rue de l’école agricole      Vice-présidente & Secrétaire
L-9016 ETTELBRUCK           Christianne MERGEN
Telefon: 26 81 37 43
Fax: 26 81 01 63           Kassierer / Trésorier
                   Charles JACOBY
Reservierungen / Inscriptions
Telefon: 26 81 37 43         Mitglieder / Membres
E-Mail: nordstad@vital-an-aktiv.lu  Albert BACK, Maggy ERASMY, Alice PETERS-
                   LUCAS, Fernie RASQUIN-LALLEMAND,
Informationen / Informations     Georgette WEBER
www.facebook.com/ClubSeniorNordstad
www.vital-an-aktiv.lu         Gemeinden / Communes
                   Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch,
Bankverbindung / Compte bancaire   Erpeldange a.d. Sauer, Ettelbruck, Feulen, Mertzig,
IBAN: LU48 0030 7788 1031 0000    Schieren
BIC: BGLLLULL
                   Genehmigung Familienministerium /
                   Agrément Ministère de la Famille
© 09/2020 Club Senior Nordstad    PA/98/05/008

                   Auflage / Édition
                   4 x jährlich / 4 x par an,
                   gratis erhältlich / disponible gratuitement

                   Konzept & Umsetzung / Concept & réalisation
                   proFABRIK SARL, Danyel MICHELS,
                   L-6743 Grevenmacher

                   Titelbild / Image de Couverture
                   © pixabay.com

14                                 VITAL AN AKTIV
INHALT / CONTENT

        COVID-19
        SICHERHEITSMASSNAHMEN /
        MESURES DE SÉCURITÉ      11/12

        KEEP ON SMILING         16

        AUSFLUG / EXCURSION       22

        SPORT              24

        AKTIV IN DIE RENTE /
        PRÉPARATION À LA RETRAITE    30

        MUSIK & TANZ /
        MUSIQUE & DANSE         34

        MONATSÜBERSICHT / AGENDA

        GESUNDHEIT & WELLNESS /
        SANTÉ & BIEN-ÊTRE        38

        KREATIVITÄT / CRÉATIVITÉ    42

        GESELLIGKEIT / CONVIVIALITÉ   46

        BILDUNG / LIFELONG LEARNING   52

N° 60 l 2020                  15
KEEP ON SMILING

 Während dem Confinement waren alle
 Aktivitäten des Club Senior Nordstad
 gestoppt. Um aber trotzdem mit den
 Senioren der Region in Kontakt zu bleiben,
 sind wir zu den Wohnorten gefahren
 und haben ein „Keep on Smiling“- Foto
 gemacht.
 Alle Sicherheitsregeln wurden dabei
 natürlich streng beachtet. Die Ergebnisse
 sind wunderschön und wir möchten diese
 Erinnerung hier mit allen teilen.

16                      VITAL AN AKTIV
N° 60 l 2020  17
18  VITAL AN AKTIV
N° 60 l 2020  19
20  VITAL AN AKTIV
N° 60 l 2020  21
AUSFLUG
 XXX / /
 XXX
 EXCURSION

 XXX
 XXX     XX

22        VITAL AN AKTIV
LIEBE FREUNDE               CHERS AMIS

                                           AUSFLUG EXCURSION
                                                XXX XXX
VOM CLUB SENIOR NORDSTAD,         DU CLUB SENIOR NORDSTAD,
Ausflüge und Reisen waren immer ein    Excursions et voyages constituaient
wichtiger Bestandteil unseres Veran-   toujours un volet important de notre
staltungsprogramms. Leider, besteht    programme. A cause de la pandémie du
durch die Corona-Pandemie eine große   Coronavirus, il nous est malheureuse-
Planungsunsicherheit und es ist zurzeit  ment impossible de planifier concrète-
unmöglich lange im Voraus zu Planen    ment à long terme ou de réserver long-
und Reservationen zu tätigen.       temps à l’avance.
Das bedeutet aber nicht, dass wir gar   Mais ne vous inquiétez pas, cette incer-
XXX
keine Angebote in diesem Bereich     XXX
                     titude de planification ne veut pas dire
machen werden, vielmehr haben wir     que nous ne prévoyons plus d’offre
XXX                    XXX
uns dazu entschlossen Ihnen jeweils    dans ce domaine; nous avons plutôt
kurzfristig per E-Mail unsere Ideen zu-  décidé de vous en informer à court
kommen
Wann zu lassen. Dies gibt uns die     terme par e-mail. Ceci nous permettra
                     Quand
Möglichkeit,
XXX      flexibel mit Regeln und  de
                     XXX réagir de manière flexible aux règle-
Vorschriften,
Abfahrt    sowie mit der jeweiligen  ments
                     Départ et consignes en vigueur.
aktuellen Situation
8:00 Uhr, ETTELBRUCK,umzugehen.
             Parking Deich  Vous pouvez
                     8:00 hrs,   volontiers
                          ETTELBRUCK,   retenir
                                 Parking Deich
Folgende Termine dürfen Sie sich
Teilnahmegebühr              les
                     Prixdates suivantes:
aber
XXX €gerne schon vormerken:        XXX €17 septembre 2020
                     Jeudi,
(XXX)
Donnerstag,  17. September 2020     (XXX) 29 septembre 2020
                     Mardi,
Dienstag, 29. September
Anmeldung    bis    2020      Jeudi, 8 octobre
                     Inscription   2020
                            jusqu’au
Donnerstag,
XXX 2019    8. Oktober 2020      XXX 2019
                     Mardi, 27 octobre 2020
Dienstag,
Minimum27.  XXOktober 2020        Jeudi, 5 novembre
                     Minimum   XX   2020
Donnerstag, 5. November 2020       Jeudi, 19 novembre 2020
Maximum XX                Maximum XX
Donnerstag, 19. November 2020       Mercredi, 2 décembre 2020
Mittwoch, 2. Dezember 2020        Vendredi, 18 décembre 2020
Freitag, 18. Dezember 2020
                     Si vous souhaitez recevoir notre news-
Wenn Sie gerne unseren Newsletter     letter, nous vous prions de nous en in-
bekommen möchten, dann melden Sie     former et de nous communiquer votre
sich doch bitte und schicken Sie uns   adresse e-mail.
Ihre E-Mail-Adresse.

Haben Sie keine E-Mail-Adresse?      Est-ce que vous faites partie de ceux
                     qui n’ont pas d’adresse e-mail?
Auch über unsere What’s App
                     Dans ce cas, il suffit simplement de nous
Gruppe: „Club Senior News“
                     donner votre numéro de GSM et vous
können wir Ihnen gerne Informationen
                     serez tenu au courant de nos excursions
zukommen lassen. Dazu brauchen wir
                     via notre groupe «What’s App» «Club
Ihre Handy-Nummer, um Sie einzuladen.
                     Senior News».
Alternative bleibt immer noch der ganz  En alternative vous pouvez toujours
normale
XXX:   telefonische Kontakt mit    XXX: contacter par téléphone.
                     nous
unserem Büro Telefon 26 81 37 43.
XXX.                   XXX.
                     Contactez-nous  au 26 81 37 43 et nous
Gerne geben wir Ihnen Auskunft, was    vous renseignerons avec plaisir sur les
kurzfristig auf dem Plan steht.      activités ayant lieu à court terme.

N° 60 l 2020                                          23
SPORT
 XXX /
 XXX

 XXX
 XXX                        XX

 WANDERUNGEN
 RANDONNÉE                      25

 AQUA-GYM
 RÉDANGE/ATTERT                   26

 WASSERGYMNASTIK
 COLMAR-BERG                     27

 PILATES                       28

 Regeln für alle Sportangebote:
 Teilnehmer mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Anmeldung
 zum Kurs einen Arzt konsultieren.

 Instructions pour toutes les offres sportives:
 Pour des personnes ayant des problèmes de santé il serait préférable
 de demander conseil à votre médecin avant la réservation du cours.

24                              VITAL AN AKTIV
XXXSPORT
                                             XXX
XXX
WANDERUNGEN                XXX
                     RANDONNÉE
Einmal in der Woche wandern wir in
XXX                    Nous organisons une fois par semaine
                     XXX
unserer schönen Landschaft. Die Tou-   une randonnée dans notre paysage
ren sind durchaus anspruchsvoll, ca.   magnifique. Le degré de difficulté des
Wann                   Quand
8 km lang im mittleren Schwierigkeits-  différentes randonnées de +/- 8 km
XXX                    XXX
bereich. Sie sollten unbedingt Wander-  est moyen jusqu’à difficile. Vous devez
Abfahrt
schuhe tragen und evtl. auch Wander-   Départ
                     absolument porter des chaussures de
8:00 Uhr,
stöcke   ETTELBRUCK,
    sowie ein Getränk Parking Deich
             mitnehmen.   8:00 hrs, prévoir
                     marche,  ETTELBRUCK,  Parking Deich
                               éventuellement des
Teilnahmegebühr
Wann                   bâtons
                     Prix  de randonnée et apporter une
XXX €
Wöchentlich abwechselnd dienstags     boisson.
                     XXX €
(XXX)
und donnerstags von 9:30 – 11:30 Uhr   (XXX)
                     Quand
Anmeldung bis
Wo Treffpunkt bitte telefonisch      Une semainejusqu’au
                     Inscription  sur deux en alternance le
XXX 2019
erfragen                 mardi et le jeudi de 9:30 – 11:30 hrs
                     XXX 2019
Minimum  XX
Wer Club Senior Nordstad Team       Où lieu de départ
                     Minimum   XX   à demander par
                     téléphone svp.
Maximum XX
Teilnahmegebühr 3,00 €          Maximum XX
                     Qui Equipe Club Senior Nordstad
Minimum 3
                     Prix 3,00 €
Die Teilnehmerzahl wird nach
aktuellen Vorgaben der Regierung     Minimum 3
festgelegt                Le nombre de participants sera
Anmeldung bis               fixé selon les mesures officielles du
jeweils Tag vor der Wanderung       gouvernement
                     Inscription jusqu’au
                     un jour avant la randonnée

                     INSTRUCTIONS POUR TOUTE
REGELN FÜR ALLE
                     RANDONNÉE
WANDERUNGEN
                     Vous devrez être en bonne forme
Sie benötigen eine gute Gehfähigkeit
                     physique et avoir l’endurance
und Ausdauer für mehrere Stunden.
                     pour une randonnée de quelques
Sie sollten unbedingt wetterfeste
                     heures. Il est absolument indispensable
Kleidung Wanderschuhe,
                     d’adapter vos vêtements aux conditions
Wanderstöcke und evtl.
XXX:                   météorologiques,
                     XXX:       de porter de bonnes
eine kleine Rucksackverpflegung
XXX.                   chaussures
                     XXX.     de marche et d’emmener
(Getränk und Snack) für eine Pause
                     des bâtons de randonnée ainsi qu’un
unterwegs mitbringen.
                     casse-croûte (boissons et snack).

N° 60 l 2020                                       25
SPORT

    WASSERGYMNASTIK             AQUA-GYM
    RÉDANGE/ATTERT              RÉDANGE/ATTERT
    Wassergymnastik ist ein idealer Sport  L’aqua-gym est un sport idéal pour des
    für Menschen, die sich in jedem Alter  personnes soucieuses de leur santé de
    um ihre Gesundheit kümmern. Mit Hilfe  n’importe quel âge. A l’aide d’exercices
    präziser Übungen wird Ihre Muskulatur,  précis, votre musculature sera renfor-
    die Beweglichkeit der Gelenke und die  cée, la mobilité des articulations et l’en-
    Ausdauer trainiert.           durance seront entraînées.

    Wann                   Quand
    jeweils mittwochs,            tous les mercredis,
    23. September – 16. Dezember 2020    23 septembre – 16 décembre 2020
    Fahrtkosten im Minibus          Frais de route en minibus
    5,00 €                  5,00 €
    Abfahrt                 Départ
    7:45 Uhr, ETTELBRUCK, Busparkplatz,   7:45 hrs, ETTELBRUCK, Aire de station-
    Eingang Fussballstadion, rue du Deich,  nement, Autobus Stade, rue du Deich,
    (Halt in Feulen und Mertzig möglich)   (Arrêt à Feulen et Mertzig possible)
    Verantwortlich für den Kurs       Responsable
    Réidener Schwemm             Réidener Schwemm
    Die Teilnehmerzahl            Le nombre
    wird nach aktuellen Vorgaben       de participants sera fixé selon les
    der Regierung und der Réidener      mesures officielles du gouvernement
    Schwëmm festgelegt            et de la piscine de Rédange/Attert

    Anmeldung erforderlich!         Inscription obligatoire!

    SICHERHEITSMASSNAHMEN COVID-19:
    Bitte halten Sie sich an alle Anweisungen des Schwimmbades!

26                                   VITAL AN AKTIV
SPORT
WASSERGYMNASTIK             AQUA-GYM
COLMAR-BERG               COLMAR-BERG
Wassergymnastik ist optimal geeignet   L’aqua-gym est un sport praticable
als Fitness- und Ausgleichssport für   à tout âge et permet à chacun de
gesundheitsbewusste Menschen jeden    se muscler le haut et le bas du corps
Alters. Mit gezielten Übungen wird die  tout en travaillant ses articulations et
Muskulatur, die Beweglichkeit der Ge-  son endurance, sans courbatures, ni
lenke und Ihre Ausdauer trainiert.    douleurs. L’aqua-gym est une activité
                     sportive en douceur.
Wann
13 x jeweils montags,          Quand
14. September – 14. Dezember 2020    13 x les lundis,
(außer Schulferien)           14 septembre – 14 décembre 2020
                     (sauf vacances scolaires)
16:15 – 17:00 Uhr
                     16:15 – 17:00 heures
Wo NORDPOOL, Schwimmbad
                     Où NORDPOOL, piscine
Kurssprache Luxemburgisch
                     Langue du cours luxembourgeois
Teilnahmegebühr
109,00 € / 13 Kurseinheiten       Prix
                     109,00 € / 13 séances
– Abgabe des Chips nach Kursende
– verpaßte Kurseinheit verfällt     – remise des chips à la fin du cours
                     – les unités manquées ne sont pas
Anmeldung bis
                      remboursées
4. September 2020
                     Inscription jusqu’au
Die Teilnhemerzahl
                     4 septembre 2020
wird nach aktuellen Vorgaben der
Regierung und der Gemeinde Colmar-    Le nombre
Berg festgelegt             de participants sera fixé selon les
                     mesures officielles du gouvernement
                     et la Commune de Colmar-Berg

MESURES DE SÉCURITÉ COVID-19:
Veuillez respecter les instructions du personnel de la piscine!

N° 60 l 2020                                      27
SPORT

    PILATES                 PILATES
    Pilates ist eine Ganzkörper Trainings-  Le Pilates est une méthode pour ren-
    methode zur Kräftigung der Muskula-   forcer tout le corps à base de mou-
    tur, welche die Gelenke schont und den  vements précis avec maîtrise. On
    Kreislauf nicht belastet.Hauptsächlich  se concentre sur les abdos, mais on
    konzentrieren wir uns auf die Becken-  travaille aussi le dos, les fessiers, les
    boden-, Bauch- und Rückenmuskulatur.   jambes et les bras.
    Unabhängig vom Alter, und in schonen-  Très bien pour les articulations, les pro-
    der Weise verbessern Sie ihre Körper-  blèmes de dos et la posture, le Pilates
    haltung, Ausdauer, Muskulatur, Lun-   peut être pratiqué à n’importe quel âge.
    genvolumen, Koordination und Atmung.
                         Quand 10 x vendredis,
    Wann 10 x freitags,           18 septembre – 11 décembre 2020
    18. September – 11. Dezember 2020    (sauf vacances scolaires et 2 vendredis
    (außer Schulferien und noch 2 zu-    supplémentaires, votre formatrice
    sätzliche Freitage, die Ihnen von der  vous communiquera les dates)
    Kursleitung mitgeteilt werden)
                         Groupe 1: Pilates Douce:
    Gruppe 1: Pilates Douce:         8:30 – 9:30 hrs
    8:30 – 9:30 Uhr
                         30 minutes: pause aération
    30 Minuten: Lüftungspause
                         Groupe 2:
    Gruppe 2: Pilates:            Pilates 10:00 – 11:00 hrs, tous niveaux
    10:00 – 11:00 Uhr, für alle Niveaus
                         Lieu
    Ort                   ETTELBRUCK, Hall Omnisports
    ETTELBRUCK, Hall Omnisports       Frankie Hansen, Salle Judo
    Frankie Hansen, Judosaal
                         Qui
    Wer                   Axinja Granier
    Axinja Granier
                         Langue du cours
    Kurssprache               français & allemand
    Französisch & Deutsch
                         Prix
    Teilnahmegebühr             150,00 € / 10 séances
    150,00 € / 10 Kurseinheiten
                         Inscription jusqu’au
    Anmeldung bis              11 september 2020
    11. September 2020
                         Le nombre
    Teilnehmerzahl              de participants sera fixé selon les
    wird nach aktuellen Vorgaben der     mesures officielles du gouvernement
    Regierung festgelegt

28                                   VITAL AN AKTIV
Spill | Spaass | Sport

                                                               +
                                              Horaire normal  Vacances scolaires
                                          MA   12h00 - 21h00  12h00 - 21h00
                                          ME   16h00 - 21h00  14h00 - 21h00
                                          JE   14h00 - 21h00  14h00 - 21h00
                                          VE   16h00 - 21h00  14h00 - 21h00
                                          SA   14h00 - 18h00  14h00 - 18h00
     NORDPOOL.LU ✆ 83 55 43-341                        DI   09h00 - 18h00  09h00 - 18h00
      nordpool.lu  rue de l’École L-7730 Colmer-Bierg
           SHE_128x92.5_2019.pdf            1  15/05/2019  20:33

 C

 M

 J

CM

MJ

CJ

CMJ

 N

    9, rue de l’Hôpital
    L-6448 Echternach
    Tél. : 72 64 50
    www.seniorhotel.lu
    Die Service-Residenz in Echternach

   N° 60 l 2020                                                        29
AKTIV IN DIE RENTE /
 PRÉPARATION À LA RETRAITE

 NEUE WEGE GEHEN
 SUIVRE DE NOUVELLES VOIES  31

 PRÉPARATION À LA RETRAITE  32

30                VITAL
                   VITAL
                    AN AKTIV 50+
                      AN AKTIV
AKTIV IN DIE RENTE PRÉPARATION À LA RETRAITE
NEUE WEGE GEHEN              SUIVRE DE NOUVELLES VOIES
Während man läuft, kommen einem      Nous avons parfois les meilleures idées
manchmal die besten Ideen. Kommt der   en nous promenant en pleine nature.
Körper in Bewegung, kommen auch die    En bougeant nous sommes prêts à lais-
Gedanken in Bewegung.           ser libre cours à nos pensées.
Wir richten uns an Personen, die ger-   Nous nous adressons aux personnes
ne über die nächste Lebensphase aktiv   qui aimeraient réfléchir de manière ac-
nachdenken möchten. Personen, die     tive à la transition de leur vie profes-
demnächst aufhören mit ihrer berufli-   sionnelle à leur retraite, à ceux qui se-
chen Tätigkeit oder bereits seit kurzem  ront en retraite sous peu ou à ceux en
Rentner sind.               retraite depuis peu.
Womit möchte ich weitermachen, wo-    Qu’ai-je envie de faire? Quelle activité
mit möchte ich neu beginnen, wovon    aimerais-je continuer ? Ou est-ce que je
möchte ich mich befreien, womit möch-   préfère vivre une nouvelle expérience?
te ich direkt aufhören, woran möchte   Qu’est que je n’ai encore jamais osé
ich anknüpfen?              faire jusqu’à maintenant?
Lassen Sie sich auf einer gemeinsamen   Mettez le doigt sur ces questions es-
Wanderung zentrale Fragen und The-    sentielles au cours de cette promenade
men berühren.               collective.

Wann                   Quand
Donnerstag, 29. Oktober 2020       jeudi, 29 octobre 2020
Treffpunkt                Départ
10:00 Uhr, NIEDERFEULEN,         10:00 hrs, NIEDERFEULEN,
Parkplatz am Ende der rue de la Wark   aire de parking au fond de la rue de
                     la Wark
Strecke max. 6-8 km,
(leicht)                 Distance max. 6-8 km,
                     (degré de difficulté: léger)
Preis 5,00 €
                     Prix 5,00 €
Die Teilnehmerzahl wird nach
aktuellen Vorgaben der Regierung     Le nombre de participants sera
festgelegt                fixé selon les mesures officielles du
                     gouvernement

Neue Wege, neue Zeiten,          Il n’est jamais trop tard pour fixer
neue Chancen und Gelegenheiten!      un nouveau but!

N° 60 l 2020                                                    31
AKTIV IN DIE RENTE PRÉPARATION À LA RETRAITE

                        PRÉPARATION
                        À LA RETRAITE
                        Le programme de cette formation        Si vous souhaitez avoir des détails
                        s’adresse aux personnes à 2 ans de       supplémentaires, n’hésitez pas à nous
                        l’échéance de leur retraite et aux retrai-   contacter par téléphone au 26 81 37 43.
                        tés depuis maximum un an.
                        La formation d’une journée a pour ob-
                        jectif d’accompagner les participants à
                        développer un projet pour leur retraite
                        et à les informer sur les thématiques
                        importantes.
                        La formation est composée de trois
                        parties qui correspondent aux trois
                        étapes nécessaires pour aborder positi-    Quand
                        vement la transition vie professionnelle    2 x samedis, 3 et 24 octobre 2020,
                        / retraite:                  8:30 – 12:30 hrs
                        – Passé: faire le bilan de sa vie profes-   Où INGELDORF, Veräinsbau
                         sionnelle et privée
                                               Qui Laurent Denoël
                        – Avenir: identifier attentes et craintes
                                               (Trainer-Coach-Consultant)
                         liées à la retraite, futurs projets, p.ex.
                         réalisation des projets reportés faute    Langue français
                         de temps                   Prix 150,00 € / 2 unités de cours
                        – Actions concrètes à mettre en place.     Inscription jusqu’au
                        Au terme de cette formation, vous se-     18 septembre 2020
                        rez à même de développer de nouvelles     Minimum 8
                        perspectives, d’établir votre projet per-
                                               Le nombre maximum de participants
                        sonnel pour la retraite ainsi qu’un plan
                                               sera fixé selon les mesures officielles
                        d’action individuel.
                                               du gouvernement

                        Pourquoi attendre le week-end – les vacances – la retraite
                        LE BONHEUR C’EST MAINTENANT!

32                                                        VITAL AN AKTIV
EIS AGENCEN AN DER NORDSTAD
                          1
                                     Ettelbréck - 77-79, Grand’Rue
                            2
                                     L-9051 Ettelbruck
                            3
                                     Diekrech - 5, rue Stavelot
                                     L-9280 Diekirch

                                     Méindes bis freides,
                                     vun 9h-12h an 13h30-16h30

                                              bgl.lu

                              L068_annonces_bglbnpparibas_64x92,5mm_ClubSeniorsNordstad.indd 27/01/2020
                                                              1     09

 Päiperléck
                     JOER

       S.à r.l.
                 2009 - 2019

 Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors
  E lëtzebuergesche Familljebetrib
      mat Häerz a Séil

  EE RESEAU FIR ALL D’GENERATIOUNEN
            eng professionell krankefleeg
             24/24 & 7/7 bei iech doheem
       SAD BEETEBUERG • SAD DIKRECH
       SAD LAMADELAINE • SAD UESPELT
            www.paiperleck.lu Tel: 26 65 86

 Vital an Aktiv 50+_128x92.5mm_Editions_Octobre/Décembre_2020.indd 1                    30/06/2020 12:56
N° 60 l 2020                                                        33
MUSIK
 XXX / & TANZ /
 XXX
 MUSIQUE & DANSE

 XXX
 XXX                 XX

 TANZEN HÄLT GESUND
 TANZGRUPPE GILSDORF & INGELDORF   35

 MILLEFEUILLES – LITERATURABEND
 MILLEFEUILLES – SOIRÉE LITTÉRAIRE  36

34                    VITAL AN AKTIV
& DANSE
                                       MUSIK & TANZ MUSIQUEXXX XXX
 TANZGRUPPE AM NATIONALEN SPORTTAG FIT50PLUS

XXX HÄLT GESUND
TANZEN                 XXX
                    TANZGRUPPE GILSDORF
                    Wann
Die Corona – Pandemie stellt uns auch
XXX                   XXX
                    Dienstags,
in unseren Tanzgruppen vor neue Her-  Gruppe 1: 13:30 Uhr – 14:30 Uhr
ausforderungen.             Gruppe 2: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr
Wann                  Quand
Leider
XXX müssen wir auf Tänze mit Hand-   XXX
                    Wo
und/oder Körperkontakt momentan     GILSDORF,  Centre Polyvalent
Abfahrt
noch ganz verzichten. Es gilt immer   Départ
8:00 Uhr, ETTELBRUCK, Parking Deich   (keine Straßenschuhe)
                    8:00 hrs, ETTELBRUCK, Parking Deich
noch vorsichtig zu sein und Abstand
Teilnahmegebühr
wahren. Aus diesem Grund sind die   Maximale
                    Prix    Teilnehmerzahl
XXX €
Gruppen  halbiert und jeweils nur 1  wird
                    XXX €nach aktuellen Vorgaben der
(XXX) mit einer 30-minütigen Lüf-    Regierung
                    (XXX)   festgelegt
Stunde
tungspause zwischen
Anmeldung  bis   den Gruppen.    Inscription jusqu’au
XXX 2019
Daher  werden wir uns auf schwung-   TANZGRUPPE
                    XXX 2019  INGELDORF
volle Line- XX
Minimum   oder Blocktänze konzent-  Minimum XX
                    Wann
rieren. Das schult auch das Gleichge-  Freitags,
Maximum XX               Maximum XX
wicht und bringt die grauen Zellen in  Gruppe 1: 13:30 Uhr – 14:30 Uhr
Schwung, denn die Abfolgen inklusive  Gruppe 2. 15:00 Uhr – 16:00 Uhr
Richtungswechsel muss man sich gut
                    Wo
merken können.
                    INGELDORF, Veräinsbau
Aber, so schwer wie es klingt ist es
                    Maximale Teilnehmerzahl
dann auch wieder nicht. Melden Sie
                    wird nach aktuellen Vorgaben der
sich an und seien Sie dabei.
                    Regierung festgelegt

Tanzleiterin
Barbara Wiesen-Pankratz         Teilnahmegebühr
                    2,00 € / Stunde
Kurssprache
Luxemburgisch

Bitte bringen Sie immer etwas zum Trinken mit, sowie geeignete Schuhe
zum Tanzen (Wildledersohle wäre ideal), ggf. Wechselkleidung.

SICHERHEITSMASSNAHMEN
XXX:              COVID-19 XXX:
Teilnahmemöglichkeit nur noch mit Anmeldung
XXX.                  XXX.bis zum Vortag.
30 Minuten Lüftungspause zwischen den Gruppen ist vorgeschrieben.

N° 60 l 2020                                          35
MUSIK & TANZ MUSIQUE & DANSE

                MILLEFEUILLES –               MILLEFEUILLES –
                LITERATURABEND               SOIRÉE LITTÉRAIRE
                Der Millefeuilles-Literaturabend, das    La soirée littéraire Millefeuilles, l’événe-
                interkulturelle, literarische Ereignis in  ment littéraire le plus interculturel au
                Luxemburg, ermöglicht es Amateuren,     Luxembourg, permet aux amateurs de
                sich in einem persönlichen und multi-    s’exprimer librement dans un cadre per-
                kulturellen Umfeld frei auszudrücken    sonnel et multiculturel et au public de
                und einen unvergesslichen Abend zu     passer une soirée inoubliable.
                verbringen.                 Chaque soirée littéraire est dédiée à
                Jeder Millefeuilles-Literaturabend ist   un thème et les participants perfor-
                einem Thema gewidmet und die dar-      meurs se laissent inspirer par le thème
                stellenden Teilnehmer lassen sich vom    et présentent leurs œuvres (littéraire,
                Thema inspirieren und präsentieren     picturales, théâtrales, musicales ...) ou
                ihre Werke (literarisch, bildlich, theat-  des œuvres déjà existantes qui leur
                ralisch, musikalisch ...) oder tragen be-  plaisent.
                stehende Werke, die sie mögen vor.     Le thème pour notre soirée à Ettelbruck
                Das Thema für unseren Abend in Et-     est «Danse avec les mots».
                telbrück lautet „Tanz mit den Wörtern“.   Cette manifestation est une coopéra-
                Es ist eine Kooperation zwischen der    tion entre la Maison des Association,
                Maison des Association, der ASSOCIA-    l’ASSOCIACAO DE PAIS DOS ALUNES
                CAO DE PAIS DOS ALUNES DA ESCO-       DA ESCOLA PORTUGESA et le Club Se-
                LA PORTUGESA und dem Club Senior      nior Nordstad.
                Nordstad.                  Quand
                Wann                    mercredi, 14 octobre 2020
                Mittwoch, 14. Oktober 2020         18:30 – 22:00 hrs
                18:30 – 22:00 Uhr              Où
                Wo                     ETTELBRUCK, Schintgesbau,
                ETTELBRUCK, Schintgesbau,          1, rue Michel Weber
                1, rue Michel Weber             Prix gratuit
                Preis gratis                Inscription jusqu’au
                Anmeldung erforderlich bis         6 octobre 2020
                spätestens 6. Oktober 2020         Le nombre de participants sera
                Die Teilnehmerzahl richtet sich nach    fixé selon les mesures officielles du
                den aktuellen Vorgaben der Regierung    gouvernement

36                                                VITAL AN AKTIV
Senioren –
  Telefon
  Beratung/Orientation
  Orientierung/Informations
  Ratschläge/Conseils

        247-86000
    www.luxsenior.lu

N° 60 l 2020          37
XXX /
 GESUNDHEIT & WELLNESS /
 XXX & BIEN-ÊTRE
 SANTÉ

 XXX
 XXX                          XX

 GESUNDHEITSGYMNASTIK
 GYMNASTIQUE PRÉVENTIVE ET DE BIEN-ÊTRE         39

 RÜCKENGYMNASTIK
 GYMNASTIQUE DU DOS                  40

 DENK DICH FIT                     41

 GLEICHGEWICHTS- KRAFT- UND
 AUSDAUERTRAINING                    41

 Sicherheitsmassnahme COVID-19:
 Es steht kein Gemeinschaftsmaterial mehr zur Verfügung. Bitte bringen Sie Ihre
 eigene Matte, ein Handtuch und eine kleine Flasche Wasser mit. Ihre Kursleiterin
 informiert Sie über weitere Details.

 MESURES DE SÉCURITÉ COVID-19:
 Le matériel nécessaire au cours ne pourra pas mis à disposition
 momentanément. Veuillez amener votre prope tapis de gym,
 votre serviette et une petite bouteille d’eau. Votre formatrice
 vous donnera plus détails.

38                               VITAL AN AKTIV
GESUNDHEIT & WELLNESS SANTÉ & BIEN-ÊTRE
GESUNDHEITSGYMNASTIK            GYMNASTIQUE PRÉVENTIVE
Für alle, die für ihre eigene Gesundheit
                      ET DE BIEN-ÊTRE
verantwortlich sein wollen und die klei-
                      Pour toute personne qui se veut res-
nen Alltagsschmerzen verhindern oder
                      ponsable de sa propre santé et qui veut
entlasten wollen.
                      prévenir les petits bobos de l’âge ou
Das Trainingsprogramm beinhaltet:     bien les soulager. Le programme d’en-
– Grundgymnastik:             traînement comprend:
  • Muskeln stärken           – gymnastique de base:
                        • renforcement des muscles
  • Beweglichkeit der Gelenke
                        • mobilisation des articulations
  • Koordination               • coordination
  • Ausdauer                 • condition physique
– Stärkung des Beckenbodens        – entraînement du périnée
– Atemübungen               – exercices respiratoires
– Dehnübungen               – stretching ( étirements musculaires)
– Entspannungsübungen           – exercices de relaxation

Wann                    Quand
13 x donnerstags, 14:30 – 15:30 Uhr    13 x les jeudis, 14:30 – 15:30 hrs
17. September – 17. Dezember 2020     17 septembre – 17 décembre 2020
(kein Kurs in den Schulferien)       (sauf vacances scolaires)

Kursleitung                Chargée de cours
Francine Nickels-Majeres          Francine Nickels-Majeres

Kurssprache                Langue du cours
Luxemburgisch               luxembourgeoise

Wo                     Où
GILSDORF, Centre Polyvalent        GILSDORF, Centre Polyvalent

Preis                   Prix
97,50 € / 13 Kurseinheiten         97,50 € / 13 séances

Anmeldung bis               Inscription jusqu’au
3. September 2020             3 septembre 2020

Die Teilnehmerzahl             Le nombre
wird nach aktuellen Vorgaben der      de participants sera fixé selon les
Regierung festgelegt            mesures officielles du gouvernement

N° 60 l 2020                                                  39
GESUNDHEIT & WELLNESS SANTÉ & BIEN-ÊTRE

                     RÜCKENGYMNASTIK             GYMNASTIQUE DU DOS
                     Die Rückenmuskulatur gehört zu den    Les muscles du dos appartiennent aux
                     großen Muskelgruppen.          grands groupes musculaires.
                     Sie umfassen ein komplexes System    Ils comprennent un système complexe
                     verschiedenartiger Muskeln.       de divers muscles.
                     Das Training der Rückenmuskulatur    L’entraînement des muscles du dos
                     ermöglicht nicht nur eine aufrechte   permet non seulement une posture
                     und gerade Körperhaltung, sowie ein   verticale et droite et un look sportif,
                     athletisches Aussehen, sondern kann   mais peut apporter une contribution
                     entscheidend dazu beitragen Rücken-   significative à la prévention des pro-
                     beschwerden vorzubeugen.         blèmes de dos.

                     Wann                   Quand
                     13 x dienstags, 17:00 – 18:00 Uhr    13 x les mardis, 17h00 – 18h00 hrs
                     15. September – 15. Dezember 2020    15 septembre – 15 décembre 2020
                     (kein Kurs in den Schulferien)      (sauf vacances scolaires)
                     Wo                    Où
                     INGELDORF, Vereinsbau          INGELDORF, Vereinsbau
                     Wer                   Chargée de cours
                     Francine Nickels-Majeres         Francine Nickels-Majeres
                     Kurssprache               Langue du cours
                     Luxemburgisch              luxembourgeoise
                     Teilnahmegebühr             Prix
                     97,50 € / 13 Kurseinheiten        97,50 € / 13 séances
                     Anmeldung bis              Inscription jusqu’au
                     5. September 2020            5 septembre 2020
                     Die Teilnehmerzahl            Le nombre
                     wird nach aktuellen Vorgaben der     de participants sera fixé selon les
                     Regierung festgelegt           mesures officielles du gouvernement

                     Bitte nicht um eine leichte Bürde,    Souris, tu n’as pas à porter tous le
                     bitte um einen starken Rücken      maux du monde sur tes epaules.
                              (Theodore Roosevelt)

40                                                    VITAL AN AKTIV
DENK DICH FIT                ENTRAÎNEMENT D’ÉQUILIBRE,
Flexibilität und Entscheidungsfreudig-
                      DE FORCE ET D’ENDURANCE
keit sind wichtige Aspekte im täglichen
                      L’entraînement de l’équilibre inclut une
Leben. Verantwortlich dafür ist unser
                      meilleure coordination musculaire et
Gehirn. Es stellt sich ständig auf neue
                      des temps de réaction plus courts ce
Situationen ein und hilft Ihnen, sich zu-
                      qui vous permettra de diminuer les
recht zu finden.
                      risques de blessures.
Gerade in der Momentanen Situation,
                      Veuillez toujours prévoir une boisson,
in der wir mit täglich neuen Informati-
                      des chaussures fermées et confor-
onen zu tun haben, ist es wichtig, das
                      tables, le cas échéant des vêtements
Gehirn mit kleinen Aufgaben regel-
                      de changement.
mäßig zu trainieren, quasi geistig ins
Schwitzen zu kommen.            Quand
                      13 x mercredis,
                      16 septembre – 16 décembre 2020
Wann                    (sauf vacances scolaires)
jeden Montag (außer Schulferien)
                      Groupe A: 9:00 – 10:00 hrs
14:30 – 16:00 Uhr
                      Pause d’aération imposée de
Wo                     30 minutes
ETTELBRUCK, Club Senior
                      Groupe B: 10:30 – 11:30 hrs
Wer
Tom Diederich                Où
(ganzheitliches Gedächtnistraining)     NGELDORF, Vereinsbau,
                      Entrée 17, rue du Berger
Sprache Luxemburgisch
                      Qui
Teilnahmegebühr               Françine Nickels – Majeres
5,00 € / Kurseinheit
                      Langue
Maximum 5                  du cours luxembourgeois
Anmeldung erforderlich!           Prix
                      97,50 € / 13 séances
                      Inscription jusqu’au
                      5 septembre 2020
                      Le nombre
Dankbarkeit ist das Gedächtnis       de participants sera fixé selon les
des Herzens                 mesures officielles du gouvenement
        (Jean-Baptiste Massillon)

N° 60 l 2020                                      41
XXX
 KREATIVITÄT
   /    /
 XXX
 CRÉATIVITÉ

 XXX
 XXX                 XX

 PATCHWORK: MAGISCHE TASCHE
 PATCHWORK: SAC MAGIQUE       43

 HANDARBEITEN UND BASTELN FÜR ALLE
 BRICO POUR TOUS           44

 KLEIDERNÄHKURS
 COURS DE COUTURE          45

42                    VITAL AN AKTIV
KREATIVITÄT CRÉATIVITÉ
                                                   XXX XXX
PATCHWORK:
XXX                   PATCHWORK:
                     XXX
MAGISCHE
XXX
     TASCHE             SAC MAGIQUE
                     XXX
Eine schöne kleine Tasche zum Mitneh-  Un joli petit sac pour emener des pe-
men von Allerlei. Das Schöne, es kann  tites choses. Le meilleur, on peut l’ouvrir
Wann                   Quand
nichts
XXX herausfallen, sogar wenn die Ta-   entièrement
                     XXX      et rien ne peut en tomber.
sche ganz geöffnet ist.         Ce sac peut être confectionné aussi par
Abfahrt                 Départ
Das Teil kann von jedem genäht werden,  des débutant(e)s; machine à coudre
8:00 Uhr, ETTELBRUCK, Parking Deich   8:00 hrs, ETTELBRUCK, Parking Deich
es wird eine Nähmaschine benötigt.    nécessaire.
Teilnahmegebühr             Prix
XXX €                  XXX €
(XXX)
Wann                   (XXX)
                     Quand
6 x jeweils montags,
Anmeldung   bis            6 x les lundis,jusqu’au
                     Inscription
28.
XXXSeptember,
    2019               28
                     XXXseptembre,
                        2019
12./26. Oktober,             12/26 octobre,
Minimum   XX
9./23. November,             Minimum   XX
                     9/23 novembre,
Maximum
7. DezemberXX 2020            Maximum
                     7 décembre XX2020
Uhrzeit                 Horaire
14:00 – 16:30 Uhr            14:00 – 16:30 heures
Wo                    Où
SCHIEREN, Festsaal            SCHIEREN, salle des fêtes
Wer Mady Simon-Hubert          Qui Mady Simon-Hubert
Sprache alle               Langue toutes
Teilnahmegebühr             Prix
60,00 €                 60,00 €
Anmeldung bis              Inscription jusqu’au
14. September 2020            14 septembre 2020
Maximum 6                Maximum 6

                     MATÉRIEL:
MATERIAL:
                     – 50 x 50 cm tissu pour l’extérieur
– 50 x 50 cm Oberstoff
                     – 60 x 50 cm tissu pour l’intérieur
–XXX:
  60 x 50 cm Futterstoff        XXX:
                     – 45 x 45 cm Vlies
 – 45 x 45 cm Volumenvlies
 XXX.                  XXX.
                     – 60 cm tirette
 – 60 cm Reissverschluss
                      (si possible une fermeture éclair à
  (am Besten endlos mit 2 Zippern)
                      double sens)

N° 60 l 2020                                             43
KREATIVITÄT CRÉATIVITÉ

             HANDARBEITEN UND              BRICO POUR TOUS
             BASTELN FÜR ALLE              Vous aimez être créatif, mais vous
                                   n’êtes pas amateur à bricoler seul(e)
             Beschäftigen Sie sich gerne kreativ sind
                                   chez vous? Profitez alors de notre offre
             aber nicht gerne alleine dabei?
                                   hebdomadaire et réalisez votre projet
             Einmal in der Woche bieten wir Ihnen    dans un environnement convivial. Vous
             die Möglichkeit an Ihrem eigenen Pro-    devez apporter votre propre matériel.
             jekt in einer kleinen netten Runde zu    Un plan de travail individuel est prévu
             arbeiten. Ihr Material bringen Sie selber  pour chacun et les distances néces-
             mit. Jedem Teilnehmer steht ein eige-    saires entre les participants sont res-
             ner Tisch mit ausreichend Platz und     pectées.
             Abstand zur Verfügung.
                                   S’il s’agit d’une photo mosaïque unique,
             Ob es sich um ein einmaliges Foto-Mo-    de chaussettes tricotées ou d’une
             saikbild, selbstgestrickte Socken, einen  écharpe, de dentelles aux fuseaux, de
             Schal, handgenähte Karten oder eine     cartes cousues à la main ou de bijoux
             selbstgemachte Halskette aus filigra-    en perles minuscules – les loisirs créa-
             nen Perlen handelt – Handarbeit ist im-   tifs sont innombrables.
             mer etwas Besonderes.

                                   Quand
             Wann                    tous les mardis,
             jeweils dienstags,             9:00 – 11:00 hrs
             9:00 – 11:00 Uhr
                                   (sauf jours féries)
             (außer Feiertage)
                                   Où
             Wo                     ETTELBRUCK,
             ETTELBRUCK,                 Club Senior Nordstad
             Club Senior Nordstad
                                   Langue toutes
             Sprache alle
                                   Prix gratuit
             Preis gratis
                                   Inscription obligatoire!
             Anmeldung erforderlich!

             Deine Kreativität kannst
                                   Be Creative!
             Du nie aufbrauchen!
                                   If you can dream,
             Je mehr Du sie benutzt,
                                   you can do it!
             um so kreativer bist Du!

44                                             VITAL AN AKTIV
KREATIVITÄT CRÉATIVITÉ
KLEIDERNÄHKURS              COURS DE COUTURE
Selber die eigene Garderobe anzuferti-  Créer sa propre garde-robe, veut
gen bedeutet, kreativ sein, Unikate zu  dire être créatif, posséder des pièces
besitzen und die Stücke individuell an  uniques et les adapter individuelle-
die eigene Figur anzupassen.       ment.
Je nach Vorkenntnissen fertigen Sie das  En fonction de vos connaissances, vous
was sie mögen.              pouvez faire ce que vous voulez.

Wann                   Quand
KURS 1: 3 x Nachholen,          COURS 1: 3 x séances reportées,
15. – 29. September 2020         15 – 29 septembre 2020
9 x jeweils dienstags,          9 x tous les mardis,
6. Oktober – 15. Dezember 2020      6 octobre – 15 décembre 2020
KURS 2: 3 x Nachholen,          COURS 2: 3 x séances reportées,
16. – 30. September 2020         16 septembre – 30 septembre 2020
9 x jeweils mittwochs,          9 x tous les mercredis,
7. Oktober – 16. Dezember 2020      7 octobre – 16 décembre 2020
(keine Kurse in den Schulferien und in  (pas de cours pendant les vacances
der Woche vor den Allerheiligenferien)  scolaires et la semaine avant les
                     vacances de la toussaint)
Uhrzeit
19:00 – 21:00 Uhr             Horaires
                     19:00 – 21:00 hrs
Wo
COLMAR-BERG, Primärschule         Où
                     COLMAR-BERG, école primaire
Wer Susy Kirch-Wagner
                     Qui Susy Kirch-Wagner
Teilnahmegebühr
90,00 € / Kurs              Prix
                     90,00 € / cours
Anmeldung bis
5. September 2020             Inscription jusqu’au
                     5 septembre 2020
Maximum
8 Teilnehmer pro Gruppe          Maximum
                     8 participants par groupe

Mitbringen:                A Apporter:
Nähmaschine, Stoff, Schnittmuster!    Machine à coudre, tissu, patron!

N° 60 l 2020                                           45
Sie können auch lesen
NÄCHSTE FOLIEN ... Stornieren